Начало
Общо събрание на ВТАК 2021
Правна помощ
Регионален център за консултиране
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ на адвокати и мл. адвокати от ВТАК
новопостъпила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | новопостъпила литература в библиотеката


               Информация за адвокатите от Адвокатска колегия  -

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при  Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.08.2020 г. до  31.12.2020 г.

         / В  списъка са включени   одобрените и закупени от  Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също  и подарените от различни организации и частни лица  книги. Не са включени  абонираните   периодични   издания  /вестници, списания/

                                            

                                        2020 г.  /август- декември/

      1. Попова, Жасмин.Право на Европейския съюз.3-то основно прераб. и доп.

изд. С. : CIELA, 2015.

      2. Стоев,Симеон и др.Възпитателното въздействие на съдебния процес. /

Симеон Стоев, Димитър Попов, Стоян Зланев. С. : Мин. на правосъдието:Вър-

ховен съд, Главна прокуратура на НРБ : ЦСА,1985.

      3.Държавно право на буржоазните страни и на страните, освободили се от

колониална зависимост / А.А.Мишин, В.З.Пулянов,Р.Х.Вилданов, Г.В.Бараба-

шев; Прев. Я.Радев.С.“ Наука и изкуство, 1972.

      4.Дацов, Венцислав. Отказът от субективни права. С. : Сиби, 2020.

      5.50 [Петдесет] години Закон за административните нарушения и нака-

зания – история, традиции, бъдеще.:Сборник доклади./ Съставит. : Цветан Сив-

ков, Капка Георгиева, Пламен Панайотов, Николета Кузманова. С. : Унив.изд.

„Св. Климент Охридски“, 2020.

       6.Милчева, Мила. Йордан Минчев–мисия адвокат.: 64 години във Вели-

котърновската адвокатура. Велико Търново: Фабер, 2020.

       7.Средкова, Красимира.Трудово право : Лекции: Специална част.:дял II:

Колективно трудово право.:[ Учебник ].С. :Унив.издат.“Св.Климент Охридски“

2019.

      8.Liber Amicorum.: В чест на доц. Д-р Юлия Захариева. Съставит. : Станис-лав Костов, Иван Стойнев, Христо Христев;Рец.: Нели Огнянова,Атанас Семов

С.: Унив.издат.“Св.Климент Охридски“, 2020.

   

                                                           Изготвила : Екатерина Павлова – Сариди

                                                                   (библиотекар на ВТАК )

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2020 г. до 31.07.2020 г.

В списъка са включени одобрените и закупени от  Адвокатския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени абонираните периодични издания, вестници и списания.

 

2020 г. /януари- юли/

 

1. Списание DE JURE-2019 г.- № 1(18) и № 2 (19).-официално издание на Юридическия факултет  на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

2.Венедиков, Петко. Система на българското наследствено право. 3.доп. изд. Ред. Светослав Иванов. София: ИК „Петко Венедиков“, 2019.

3.Русев, Богдан Русев. Домашното насилие. Понятие и семейноправни аспекти. София : ИК „ Петко Венедиков“, 2020.

4.Тянкова, Янка. Производство по стабилизация. Велико Търново : Абагар,2020.

5.Панонски легенди. : Жития на Св. Кирил и Методия. Прев. Николай Лазурин. Фототип. изд. Севлиево: К-во „Братство“, [1942].

6.Пунев, Анастас. Спиране на исковото производство. София : Сиби, 2020.

7.Българско гражданско процесуално право. Авт. кол : Живко Сталев, Анелия Мингова, Валентина Попова, Огнян Стамболиев, Ружа Иванова. 10 прераб. и доп. изд. Второ по действащия ГПК. София : Сиела, 2020.

8.Мирчева, Красимира. Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес. София : Сиела, 2020.

9.Даскалов, Вълчин. Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството. София : Сиела, 2019.

10.Радев, Стефан. Отговорност на държавата и общините за вреди.: Административноправни аспекти. София : Сиела, 2020.

11.Шопов, Ангел. Унищожаемост на договорите поради измама. Науч. ред. Красен Стойчев. София : Сиби, 2019.

12.Илиева, Ваня. Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес. София : Сиела, 2020.

13.Кръстева, Здравка. Свидетелите очевидци в наказателното производство в светлината на съвременните постижения на психологията и криминалистиката. София : Сиела,  2019.

 

                                Изготвила : Екатерина Павлова – Сариди

(библиотекар на ВТАК )         

 

 

 

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия - Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

         / В списъка са включени одобрените и закупени от Адвокатския съвет юридически заглавия, а така също и подарените от различни организации и частни лица книги. Не са включени  абонираните периодични издания /вестници, списания/.

                                            

                                        2019 г. /юли- декември/

 

        1.Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална Република Германия. [ С. ]. Фондация „ Конрад Аденауер“,  Програма за върховенство на закона за Югоизточна Европа:Унив. Издат. „Св. Кл.Охридски“,2019.

        2.Цонева,Силвия.Английско и българско деликтно право. ( сравнително-правно изследване ) . С. : Авангард прима, 2019.

        3.Сивков,Цветан.Измененията на АПК от есента на 2018 г.С. : Сиби,2019.

        4.Сарафов, Павел. Съседското право като институт на вещното право вБългария. С. : Сиела, 2018.

        5.Вейкманс,Франк и др. Вертикални споразумения ЕС – България. [С.] :Сиби, 2018.

        6.Долапчиев,Никола. Наказателно право : Обща част.-фототипно изд.[на изд. от 1945 г. ]. С. : Издателство на БАН, 1994.

        7.Банков,Николай. Правото на ненаказаните. Карлово: б.изд., 2019.

        8.Хаджийска,Аделина. Съдебните актове в наказателния процес. С. :Сиела, 2019.

        9.Ефективна правна помощ при вземане на мярка за неотклонение „ задържане под стража “ в досъдебното производство. : Наръчник за адвокати.С. :Б.изд., 2019.

        10.Овчаров,Мирослав. Престъпленията против спорта по българското наказателно право. С. : Сиби, 2019.

 

                                              Изготвила : Екатерина Павлова – Сариди

                                                                    (библиотекар на ВТАК )

              

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия  -

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при  Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2019 г. до  30.06.2019 г.

         / В  списъка са включени   одобрените и закупени от  Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също  и подарените от различни организации и частни лица  книги. Не са включени  абонираните   периодични   издания  /вестници, списания/

                                        2019 г.  /януари- юни/

1.Борисов,Борислав. Медиацията в българския граждански процес.В.Търново:Унив.изд.“Св.св.Кирил и Методий“,2018.

2.Пенев,Пенчо.Адвокатът, конституцията, приложимото право : с анотирана

   практика на Конституционния съд. Б.м.: Фабер : Висш адв.съвет, 2018.

3.Николова,Розалина. Глобата по българското наказателно право.София:

   Сиела, 2019.

4.Йосифова,Таня. Действие на договора по отношение на лицата. София:

   Сиби, 2019.

5.Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство:сбор-

   ник доклади от Международна научна конференция,посветена на 50 г. от

   влизането в сила на НК от 1968 г., проведена в София на 8-9 май 2018 г.

   София: УИ „ Св.Климент Охридски“, 2018.

6.Списание „DE JURE”-официално издание на Юридическия факултет на

   ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, 2017, № 1(14), 2 (15).

7.Списание „DE JURE”- официално издание на Юридическия факултет на

   ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, 2018, № 1(16), 2 (17)

8.Речник по право на Европейските общности. С.:  Наука и  изкуство,1998.

9.Советское уголовное право.Общая часть.Москва:Издательство Московского

   университета, 1974.

10.Советское уголовное право.Особенная часть.Москва:Издательство Москов-

    ского университета,1975.

11. Павлов,Стефан. Развитие на наказателнопроцесуалната система на НРБ

      на съвременния етап. С. : БАН, 1976.

12.Филчев,Никола.Теоретични основи на наказателното законотворчество.

     С.: Сиела, 2004.    

13.Соde civil.[Quatre -vingt-quinzieme edition].Paris: Dalloz, 1995-96.

14.Favoreu,Louis,L.Philip.Les grandes decisions du conseil constitutionnel.6e edi-

     tion. Paris: Sirey,1991.(collection Droit Public).

15.Vincent,Jean,Serge Guinchard.Procedure civile.23e edition.Paris:DALLOZ,

     1994.

16.Starck,Boris и др. Obligations.2.Contrat./ Boris Starck,Henry Roland,Laurent

     Boyer / quatrieme edition 1993. Paris :Litec-Librare de la Cour de cassation,1993.

17.Cas,Gerard, R. Bout.Lamy droit economique Concurrence.Distribution.

     Consommation. Paris: Lamy S.A., 1993.  

18.Павлов,Стефан.Наказателен процес на Народна Република България.С.:

    Наука и изкуство, 1979.

19.Добчев, Петко. 130 години Министерство на правосъдието 1879-2009.:

     Юбилеен алманах;Науч.ред. Д.Доковска.С.:Сиби, 2009.

20.125 години Прокуратура в България. Състав. Малена Филипова и др.;

     София:  Сиела софт енд паблишинг, 2006.

21.Ганчев, Борислав. Производство по търговски спорове.С.: Сиби, 2019.

22.Таков, Кристиан. Истина и справедливост.:[Сборник публицистика;

     Състав.Радомир Мирчев]. С. : Сиби, 2019.

23.Тошкова-Николова, Д.,Невин Фети.Защита на личните данни.: Приложен

      коментар,разяснения и практически решения по новата правна уредба.                   

       Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016/679. 

      Актуализиран текст на Закона за защита на личните данни. София : ИК

     „Труд и право“, 2019.

24.Танчева,Христина.Отговорност за вреди от дефектни продукти.С.:Сиби,

      2019.

25.Германов,Герман.Деянието на служител под прикритие.Член 12б от Нака-

     зателния кодекс.С.: Сиела, 2019.

26.Гочев,Янко.История на Пловдивската адвокатура.Велико Търново:Фабер,

     2017.

27.Панайотова–Чалъкова,Люба.Собственост–развитие и перспективи:Влия-

     ние на конституционната и европейската съдебна практика.С.:Сиела,2019.

                                                 Изготвила : Екатерина Павлова–Сариди

           

    Информация за адвокатите от Адвокатска колегия  -

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при  Съвета на адвокатската колегия в периода от 16.07.2018 г. до  31.12.2018 г.

         / В  списъка са включени   одобрените и закупени от  Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също  и подарените от различни организации и частни лица  книги. Не са включени  абонираните   периодични   издания  /вестници, списания/

                                        2018 г.  /юли-декември/

1.Христев,Христо.Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото

   на Европейския съюз. С.: Сиела, 2018.

2.Голева,Поля.Деликтно право.(Непозволено увреждане).4.преработено и  до-

   пълнено изд. С. : Нова звезда, 2018.

3.Обезпеченията в материалното и в процесуалното право.: Приложен  комен-

   тар.Проблеми на правоприлагането.Анализ на съдебната практика.Авт.кол.;

   Общо съставит. и ред. Огнян Герджиков. С.: ИК “Труд и право“, 2018.

4.Русева,Невена. Престъпления срещу личността,извършени при професио-

   нална непредпазливост. С.: Сиела, 2018.

5.Таков,Кристиан. Гражданско право.: Правни научни изследвания.С.: Сиби,

   2018.

6.Димитров,Красимир.Нотариални производства. 2.актуал.изд.С.:Сиела,2018.

7.Предизвикай:Етажната собственост.: 2008-2018.( с 32 тематични карти).Т.I.

  ЗС,Глава IV.Съставит. Стоян Ставру. С.: Сиела, 2018.

8.Предизвикай:Етажната собственост.: 2008-2018.Т.II. ЗС,Глава IV.Съставит.

   Стоян Ставру. С. : Сиела, 2018.

9.Практически наръчник за адвокати.:Как да защитаваме дете в конфликт

   със закона ? С. : Международна защита за децата (Defence for children

   international)-Белгия, 2018.

10.Достойни в процеса:Наръчник за укрепване на процесуалните права на

     лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в наказателния

     процес С. : БХК, 2018.

11.Коев,Красимир.Договорът за факторинг в българското право.С. : Сиби,

     2017.

12.Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет „Св.св.

     Климент Охридски“ 1892-2017.  С. : Университетско издателство

     „Св.Климент Охридски“, 2018.

13.Янкулова,Соня,Т.Николова. Промените в Административнопроцесуалния

     кодекс 2018. : Приложен коментар.Нормативен текст.С.: ИК“Труд и право“

     2018.

14.Пенев,Пенчо.Адвокатът,конституцията,приложимото право.: с анотирана

     практика на Конституционния съд. [Б.м.] : Фабер: Висш адвокатски съвет,

     2018.

Изготвила : Екатерина Павлова-Сариди

 

Новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при  Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2018 г. до  15.07.2018 г. / В  списъка са включени   одобрените и закупени от  Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също  и подарените от различни организации и частни лица  книги. Не са включени  абонираните   периодични   издания  /вестници, списания/

Изготвила : Екатерина Павлова-Сариди

                                              2018 г.  /януари-юли/

  1.Лазаров,Кино.Актуални трудове:Принудителни административни мерки.

   Недействителност на административните актове.Обвързана компетентност и

   оперативна самостоятелност.С.: Сиела,2017.

2.Воденичаров,Александър. Европейско дружество.,Societas Europaea-SE.

  С.: Сиела, 2018.

3.Коев,Красимир.Договорът за факторинг.С.: Сиби, 2017.

4.Закон за задълженията и договорите : Задължителна съдебна практика.Ч.5.

   Действия на задълженията-изпълнение,неизпълнение,забава на кредитора

   (чл.63-98).Съставител Константин Кунчев. С.: Сиби,2018.

5.Манева,Веселина. Закрила на правата на интелектуална собственост. :

   Правоприлагане и експертиза. С.: Сиела, 2017.

6.Давидкова-Димитрова,Десислава.Защитникът в наказателния процес на

   Република България.С.: Сиби,2017.

7.Митов,Георги.Наказателни дела от частен характер.С.:Сиби,2017.

8.Радев,Емил. Оздравителният план.С.: ИК „Труд и право“,2018.

9.Предизвикай: Съдебната практика!: Гражданско процесуално право.:

   Сборник: 2017.Съставители: Ст.Ставру,Р.Ненков. С.:Сиела,2018.

10.Предизвикай:Съдебната практика! Гражданско право:2017.: Сборник.

     Съставители:Ст.Ставру,Р.Ненков. С.: Сиела, 2018.

11.Марков,Румен.Принудата и новият чл.16а от Наказателния кодекс.

     С.: Сиби,2017.

12.Марков,Румен.Стадият на приготовлението.С.:Сиела,2017.

13.Ройчев,Янко. Частното обвинение в българския наказателен процес.

     С.:Сиела, 2017.

14.Голева,Поля,Красен Стойчев.Юридически лица с нестопанска цел.:

     Гражданскоправен режим.С.:Български център за нестопанско право,2018.

15.Костов,Ивайло.Преклузията за възражения на ответника в общия исков

     процес.С.:Сиби,2017.

16.Дерменджиев,Иван.Административният акт.[факсимилно изд. на изд.

      от 1985 г. на издателство „Наука и изкуство“]. С.:Университетско изд.

    „Св.Климент Охридски“, 2017.

17.Деков,Димитър.Средства за колективна защита на потребителите в ЕС и

     България.Компетентен съд и приложимо право.С.: Университетско

      издателство „Паисий Хилендарски“,2017.

18.Антов,Николай.За истината, справедливостта и морала в живота  и  в

      правото. Пазарджик: Рони дизайн,2017.

19.Научни четения на тема „ Правни норми и правни принципи“:Сборник

     доклади от научна конференция,организирана от катедра „Теория и история

     на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на

     Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, проведена в София

     на 15 май 2017г. С.:УИ“Св.Кл.Охридски“,2017.

20.Шаркова,Мария.Медицинският деликт.:Изследване на съдебната практика

     (2007-2017).С.: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“,2018.

21.Дряновски,Борислав.История на Варненската адвокатура(1878-2015).

     Варна:Славена,2015.

22.Туртуриков,Георги.История на Хасковската адвокатура(1879-2015).

     Велико Търново: АБАГАР,2015.

23.Правата и задълженията на адвоката в практиката на ЕСПЧ. С.: Център за

     обучение на адвокати „Кръстю Цончев“,2015.

24.Годишник на департамент „Право“.Нов български университет.

      Департамент „Право“ 2016.Т.6. В памет на проф.Владимир Петров,д.н.

     С.:НБУ,2016/2017.

25.Цанкова,Катина.Мигове в бяло.[Стихотворения].Б.м:Б.изд.,Б.г.

26.55 най-важни решения на съда на Европейските общности(с коментари).

     Съставител:Атанас Семов. С.: Институт по Европейско право,2007.

27.Договор от Лисабон.: Консолидирани текстове и коментари.Съставит.и

     предговор Атанас Семов,Христо Христев. С. : Унив. издат.“ Св.Климент

     Охридски“: Институт по Европейско право, 2012.

28.Семов,Атанас.Правна система на ЕС : Фундаментална доктрина за европей

     ската интеграция.Източници на Правото на ЕС.С.: Институт по Европейско

     право, 2017.

29.Чакърова-Димитрова,Изабела.Разумният срок в административния

     процес.Велико Търново: Фабер, 2017.

30.Стоянов,Николай.Прекратяване на трудовия договор без предизвестие.:

      Правни основания.Въпроси и отговори.Актуална съдебна практика.С.:

      ИК „Труд и право“, 2017.

31.Златанов,Благой.Договорът за финансов лизинг. Велико Търново:

     Унив.издат.“Св.св.Кирил и Методий“, 2018.

32.Наказателното правораздаване-традиции и перспективи.:Сборник доклади

    от научна конференция, организирана от катедра „Наказателноправни науки

    на Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охрид-

    ски“,проведена в София на 6 ноември 2017г. Съставители :П.Панайотов,

    Р.Илкова,Ив.Цонков.С.:УИ „Св.Климент Охридски“, 2018.

33.Консоло,Джузепе.Атентатът срещу папата.:Истинската история.Прев. от

     итал.ез.Ани Томова.С.: УИ“Св.Климент Охридски“, 2018.

34.“Приложение на конституционните принципи в публичното и частното  

    право“. Юбилейна международна научна конференция.: 25 години Юриди

    чески факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ и 25 години от приемане

    на Конституцията на РБългария 06-07 октомври 2016г.:(сборник доклади).

    В.Търново: Унив.издат. „Св.св.Кирил и Методий“,2017.

35.Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на

     Република България в Европейския съюз.В.Търново, 12 декември 2017 г. :

      (сборник доклади от кръгла маса на тема). [В.Търново]: Фабер, 2018.

36.Семов,Атанас.,  катедра „Жан Моне“. Права на гражданите на ЕС: Том

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz