Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | новопостълила литература в библиотеката


Информация за адвокатите от Адвокатска колегия  -

Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при  Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.07.2017 г. до  31.12.2017 г.

         / В  списъка са включени   одобрените и закупени от  Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също  и подарените от различни организации и частни лица  книги. Не са включени  абонираните   периодични   издания  /вестници, списания/

                                            

                                        2017 г.  /юли-декември/

1.Списание „DE JURE” - 2015г., бр. 1 /10/ и 2 /11/

2.Списание „DE JURE”-  2014г., бр. 1/8/

3.Годишник на ДепартаментПраво“/Нов Български университет. Департамент„Право“ 2015. Т. 5.:[Юбилейно изд.]/:[25 г. НБУ]/ В памет на проф. Богдан  Богданов,д.н.

4.Национална конференция „ 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?, [София, 11 юли 2016 г.]  [София ] : б.и. , [2016] .

5.Юбилеен сборник : 20 години Департамент „ Право“. Нов Български университет. [C]. : Фенея, 2011.

6.Бойчев, Георги. Правова държава:Философскоправни аспекти. София:Юрис

прес, 1994.

7.Бойчев,Георги.Философия на правото:Учебно помагало/Авт. и съставит.Г.И.Бойчев. София:Юриспрес,1998.

8.Келзен,Ханс.Чистото учение за правото/Прев.[от нем.]Ив.Бочев; Адапт.

Г.Бойчев;[с предг. от Даниел Вълчев]. София : Юриспрес, 1995.

9.Коркунов,Н.М.Лекции по обща теория на правото:ч.1.София:Юриспрес,

1995.;ч.1.Енциклопедия на правото.Философия на правото.Обща теория на пра

вото.1995.

10.Бояджиева,Ю.Българска асоциация по криминология.Перспективи за разви

тието на криминологията в България:Материали от кръгла маса,посветена на

30-годишнината от създаването на Бълг. Асоциация по криминология(София,

7 дек.2016). София:Б.изд., 2017.

11.Годишник на Департамент“Право“/Нов Български университет. Департа-мент „Право“ 2014. Т.4. София: НБУ, 2015.

12.Илкова,Р.Документни престъпления.София:Сиела,2017(Практика на ВС и

ВКС по наказателни дела;4).

13.Закон за задълженията и договорите:Задължителна съдебна практика и дру-

ги съдебни актове:Част 4.:Неоснователно обогатяване.Водене на чужда работа

без пълномощие/чл.55-62/.Състав.Константин Кунчев.С.:Сиби,2017.

14.Колев,Н.Изключване на съдружник от ООД.София:Сиела,2016.

15.Иванов,Д.Особеният залог в българското право.София:Сиела,2017.

16.Маринова,Г.Споразумението в българския наказателен процес.София:Сиби

2017.

17.Велчев,Б.Обществената опасност и българското наказателно право.София:

Сиела,2017.

18.Предизвикай:Давността!Сборник./Състав.Стоян Ставру,Делян Недев.-

София:Сиела,2017.(Поредица „Предизвикай правото“)

19.Грозев,П.Специални разузнавателни средства:Незаконосъобразно използва-

не и прилагане.София:Сиела,2017.

01.02.2018 г.                          Изготвила : Екатерина Павлова-Сариди

 

 

Информация за адвокатите от Адвокатска колегия  - Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при  Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2017 г. до  30.06.2017 г.

         / В  списъка са включени   одобрените и закупени от  Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също  и подарените от различни организации и частни лица  книги. Не са включени  абонираните   периодични   издания  /вестници, списания/

                                                                                        

                                        2017 г.  /януари-юни/

 1.Закон за наследството.Научноприложен коментар.Проблеми на правоприлагането.Анализ на съдебната практика.Нормативен текст.Авт.кол.: Цанка Цанкова и др. София :  Труд и право, 2016.

2.Петров, Венцислав. Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С. : CIELA, 2016.

3.Договор за ЕО.Договор за ЕС. Съдебна практика. Въвед.,препращания и подбор Станислав Костов. С. : Сиби, 2007.

4. Андреев,Михаил. Римско частно право. 7.изд. С.: Тракия-П, 1999.

5. Драганов, Драгомир. Записки по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха. В.Търново : Фабер, 2006.

6. Политология . [Под ред. на проф. Георги Недев Янков и др.]- 4. прераб. и доп.изд. С.: Унив.издателство „ Стопанство“, 2001.

7. Андреев,М.,Д.Ангелов.История на българската феодална държава и право. 4.изд.С.: Наука и изкуство, 1972.

8. Друмева,Емилия. Конституционно право. 3. доп. и прераб.изд. С. : Сиела, 2008.

9.Средкова,Красимира. Осигурително право.2.допълн. и прераб. изд.С.:Сиби,

2006.

10.Мръчков,Васил. Осигурително право. 4.прераб. и доп.изд. С.: Сиби, 2006.

11.Токушев,Димитър.История на новобългарската държава и право. 1878-1944.С.: Сиби, 2001.

12. Бержел,Жан Луи. Обща теория на правото. С. : КА „ Л-КА“-София,Югоза-

паден университет „ Неофит Рилски“-Благоевград, 1993.

13. Дачев, Лъчезар. Учение за държавата. Б.м.: Свида, 2001.

14.Андреев,М.,Ф.Милкова. История на българската феодална държава и право. [С.] : СОФИ-Р, 1993.

15.Дачев,Лъчезар. История на политическите и правни учения.: Дял I. От древността до буржоазните революции. С. : Свида, 2001.

16.Ганев, Венелин. Учебник по обща теория на правото.том 2. част първа.:Правни субекти. 3.доп.изд.[фототипно изд.] С.:7М График,[1992].

17.Сталев,Живко.Сила на пресъдено нещо в гражданския процес.С.: CIELA,2007.

18.Кели,Дж.М.Кратка история на западната теория на правото. С.:РИВА,1998.

19.Борисов,Орлин. Международно публично право. 4.прераб. и доп.изд. С. :

Юриспрес,Унив.издат.“Св.Кл.Охридски“, 2003.

20.Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев:Сборник доклади.Съставит.:Даниел Вълчев, Симеон Гройсман,Пламен Панайотов, Красимир Манов. С. : УИ „ Св.Кл.Охридски“, 2017.

21.Григоров,Григор. Несъстоятелност. С.: Сиби, 2017.

22.Закон за задълженията и договорите : Задължителна съдебна практика и др.съдебни актове. Ч.3. Непозволено увреждане(чл. 45-54)./ Състав., подбрани съдебни актове,библиография,коментарни бележки Константин Кунчев. С. : Сиби,2017.

23.Маданска, Нели.Новите положения в Търговския закон.(ДВ.,бр. 105 от 30 дек.2016 г.): Коментар на промените:Актуализиран нормативен текст . С. : Труд и право,2017.

24.Предизвикай : Изпълнителния процес!: Сборник[доклади от първата национална конференция, 16 октомври 2015г., София] /Състав.Стоян Ставру,    

Васил Петров/. С. : CIELA, 2016.

25.Стоянов,Димитър.Придобивният способ по чл.78 ЗС.С.:CIELA,2016.

26.Костов,Станислав.Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите-членки. С. : Сиби, 2017.

27.Денчев, Константин.С мелодия на дъжд:Любовна лирика.С.:Бълг.писател,

2013.

28.Обществени поръчки.:Сборник нормативни актове.Съставит.Събин Събев.

В.Търново:Издат.комплекс на НВУ“Васил Левски“, 2017.

29.Събев,Събин.Възложителят на обществени поръчки.:Административнопра-

вен статут[съгл.Закона за обществените поръчки от 2004 г.].В.Търново:Издат.

Комплекс на НВУ“Васил Левски“,2017.

30.Граждански процесуален кодекс.:Приложен коментар.Проблеми на право-

прилагането .Анализ на съдебната практика.Авт.кол.: Благовест Пунев и др. 2.

прераб. и доп. изд. С.: Труд и право, 2017.

31.Добчев,Петко. [Сто двадесет и пет] 125 години Министерство на правосъ-

дието 1879-2004 : Юбилеен алманах=[Hundred twenty five] Years Ministry of justice 1879-2004: Jubilee almanac[Състав.-авт.Петко Добчев;Прев.Благовеста Балканджиева]. [С. : Сиби],2004.

 12.07.2017 г.                          Изготвила : Екатерина Павлова-Сариди

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz