Начало
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | новопостълила литература в библиотеката


Информация за адвокатите от Адвокатска колегия  - Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при  Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.01.2017 г. до  30.06.2017 г.

         / В  списъка са включени   одобрените и закупени от  Адво- катския съвет юридически заглавия, а така също  и подарените от различни организации и частни лица  книги. Не са включени  абонираните   периодични   издания  /вестници, списания/

                                                                                        

                                        2017 г.  /януари-юни/

 1.Закон за наследството.Научноприложен коментар.Проблеми на правоприлагането.Анализ на съдебната практика.Нормативен текст.Авт.кол.: Цанка Цанкова и др. София :  Труд и право, 2016.

2.Петров, Венцислав. Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С. : CIELA, 2016.

3.Договор за ЕО.Договор за ЕС. Съдебна практика. Въвед.,препращания и подбор Станислав Костов. С. : Сиби, 2007.

4. Андреев,Михаил. Римско частно право. 7.изд. С.: Тракия-П, 1999.

5. Драганов, Драгомир. Записки по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха. В.Търново : Фабер, 2006.

6. Политология . [Под ред. на проф. Георги Недев Янков и др.]- 4. прераб. и доп.изд. С.: Унив.издателство „ Стопанство“, 2001.

7. Андреев,М.,Д.Ангелов.История на българската феодална държава и право. 4.изд.С.: Наука и изкуство, 1972.

8. Друмева,Емилия. Конституционно право. 3. доп. и прераб.изд. С. : Сиела, 2008.

9.Средкова,Красимира. Осигурително право.2.допълн. и прераб. изд.С.:Сиби,

2006.

10.Мръчков,Васил. Осигурително право. 4.прераб. и доп.изд. С.: Сиби, 2006.

11.Токушев,Димитър.История на новобългарската държава и право. 1878-1944.С.: Сиби, 2001.

12. Бержел,Жан Луи. Обща теория на правото. С. : КА „ Л-КА“-София,Югоза-

паден университет „ Неофит Рилски“-Благоевград, 1993.

13. Дачев, Лъчезар. Учение за държавата. Б.м.: Свида, 2001.

14.Андреев,М.,Ф.Милкова. История на българската феодална държава и право. [С.] : СОФИ-Р, 1993.

15.Дачев,Лъчезар. История на политическите и правни учения.: Дял I. От древността до буржоазните революции. С. : Свида, 2001.

16.Ганев, Венелин. Учебник по обща теория на правото.том 2. част първа.:Правни субекти. 3.доп.изд.[фототипно изд.] С.:7М График,[1992].

17.Сталев,Живко.Сила на пресъдено нещо в гражданския процес.С.: CIELA,2007.

18.Кели,Дж.М.Кратка история на западната теория на правото. С.:РИВА,1998.

19.Борисов,Орлин. Международно публично право. 4.прераб. и доп.изд. С. :

Юриспрес,Унив.издат.“Св.Кл.Охридски“, 2003.

20.Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев:Сборник доклади.Съставит.:Даниел Вълчев, Симеон Гройсман,Пламен Панайотов, Красимир Манов. С. : УИ „ Св.Кл.Охридски“, 2017.

21.Григоров,Григор. Несъстоятелност. С.: Сиби, 2017.

22.Закон за задълженията и договорите : Задължителна съдебна практика и др.съдебни актове. Ч.3. Непозволено увреждане(чл. 45-54)./ Състав., подбрани съдебни актове,библиография,коментарни бележки Константин Кунчев. С. : Сиби,2017.

23.Маданска, Нели.Новите положения в Търговския закон.(ДВ.,бр. 105 от 30 дек.2016 г.): Коментар на промените:Актуализиран нормативен текст . С. : Труд и право,2017.

24.Предизвикай : Изпълнителния процес!: Сборник[доклади от първата национална конференция, 16 октомври 2015г., София] /Състав.Стоян Ставру,    

Васил Петров/. С. : CIELA, 2016.

25.Стоянов,Димитър.Придобивният способ по чл.78 ЗС.С.:CIELA,2016.

26.Костов,Станислав.Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите-членки. С. : Сиби, 2017.

27.Денчев, Константин.С мелодия на дъжд:Любовна лирика.С.:Бълг.писател,

2013.

28.Обществени поръчки.:Сборник нормативни актове.Съставит.Събин Събев.

В.Търново:Издат.комплекс на НВУ“Васил Левски“, 2017.

29.Събев,Събин.Възложителят на обществени поръчки.:Административнопра-

вен статут[съгл.Закона за обществените поръчки от 2004 г.].В.Търново:Издат.

Комплекс на НВУ“Васил Левски“,2017.

30.Граждански процесуален кодекс.:Приложен коментар.Проблеми на право-

прилагането .Анализ на съдебната практика.Авт.кол.: Благовест Пунев и др. 2.

прераб. и доп. изд. С.: Труд и право, 2017.

31.Добчев,Петко. [Сто двадесет и пет] 125 години Министерство на правосъ-

дието 1879-2004 : Юбилеен алманах=[Hundred twenty five] Years Ministry of justice 1879-2004: Jubilee almanac[Състав.-авт.Петко Добчев;Прев.Благовеста Балканджиева]. [С. : Сиби],2004.

 

 

 

12.07.2017 г.                          Изготвила : Екатерина Павлова-Сариди

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz