Начало
Общо събрание на ВТАК 2019
Избори 2019 - І част
Избори 2019 - ІІ част
Избори 2019 - ІІІ част
Избори 2019 - ІV част
Избори 2019 - V част
Избори 2019 - VІ част
Избори 2019 - VІІ част
Избори 2019 - VІІІ част
Избори 2019 - ІХ част
Избори 2019 - Х част
Избори 2019 - ХІ част
Решение от избори 2019 година
Решение от допълнителен избор 2019 година І част
Решение от допълнителен избор 2019 година ІІ част
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Избори 2019 - ІІ част


ПРОТОКОЛ
№ 2
от заседание на Избирателната комисия
към Великотърновска адвокатска колегия за провеждане на избори за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, насрочени за 26.01.2019 г., както и за избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 23 и 24 февруари 2019 г.
Днес, 28.12.2018 година, от 10.30 часа в канцеларията на ВТАК, Избирателната комисия проведе заседание в състав:
Председател: адв. Иван Тихомиров Млъзев
Членове: 1. адв. Слав Красимиров Личев
2. адв. Йоана Иванова Александрова
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане на Решение за регистриране и обявяване на кандидатите за председател на Адвокатски съвет – Велико Търново, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 91, ал. 1 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения;
2. Вземане на Решение за регистриране и обявяване на кандидатите за членове на Адвокатски съвет – Велико Търново, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 86, ал. 3 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения;
3. Вземане на Решение за регистриране и обявяване на кандидатите за членове на Контролния съвет при Великотърновска адвокатска колегия, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 94, ал. 2 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения;
4. Вземане на Решение за регистриране и обявяване на кандидатите за председател на Дисциплинарния съд при Великотърновска адвокатска колегия, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 96, ал. 2 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения;
5. Вземане на Решение за регистриране и обявяване на кандидатите за членове на Дисциплинарния съд при Великотърновска адвокатска колегия, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 96, ал. 2 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения;
6. Вземане на Решение за обявяване на видно място в канцеларията на колегията, както и в интернет страницата на Адвокатска колегия – Велико Търново, на списък с кандидатите за органи на Великотърновска адвокатска колегия, а именно за: Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд.
След като Избирателната комисия разгледа постъпилите писмени предложения за кандидатури във връзка с насрочените за 26.01.2019 г. избори за органи на Великотърновска адвокатска колегия, а именно за: Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд и при съобразяване на разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от ЗАдв., предвиждаща, че предлагането на кандидатури за посочените органи може да се осъществява в 30 – дневен срок преди датата на изборите, който в настоящия случай изтича на 26.12.2018 г., но при съобразяване на обстоятелството, че същият е обявен за официален празник на основание чл. 154, ал. 1 от КТ и на основание чл. 62, вр. чл. 60 от ГПК последният е изтекъл на първия присъствен ден, а именно 27.12.2018 г., Избирателната комисия след извършване на проверка относно визираните законови условия за допустимост на всяка една кандидатура с оглед на съответния орган, за който е предложена, взе единодушно следните решения:

По точка 1 от дневния ред, след проведените разисквания и на основание чл. 103, ал. 2, вр. чл. 102, ал. 2 от ЗАдв. Избирателната комисия единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
Регистрира и обявява кандидатите за председател на Адвокатски съвет – Велико Търново, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 91, ал. 1 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения, а именно:
1.адв. Даниела Константинова Минева с общ юридически стаж от 39 г., 11 м. и 10 дни, от който адвокатски стаж от 38 г., 11 м. и 10 дни към дата 28.12.2018 г.;
2.адв. Пламен Борисов Червенков с общ юридически стаж от 18 г. 8 м. и 3 дни, от който адвокатски стаж от 18 г., 8 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.
По точка 2 от дневния ред, след проведените разисквания и на основание чл. 103, ал. 2, вр. чл. 102, ал. 2 от ЗАдв. Избирателната комисия единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
Регистрира и обявява кандидатите за членове на Адвокатски съвет – Велико Търново, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 86, ал. 3 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения, а именно:
1.Адв. Красимира Илиева Петрова с общ юридически стаж от 16 г., 1 м. и 8 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 1 м. и 8 дни към дата 28.12.2018 г.
2.Адв. Таня Маринова Марекова с общ юридически стаж от 17 г., 6 м. и 27 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 3 м. и 11 дни към дата 28.12.2018 г.;
3.Адв. Деян Страхилов Попов с общ юридически стаж от 19 г., 1 м. и 17 дни, от които адвокатски стаж от 18 г.,11 м. и 17 дни към дата 28.12.2018 г.;
4.Адв. Радослав Димитров Димитров с общ юридически стаж от 20 г., 4 м. и 27 дни, от които адвокатски стаж от 17 г.,1 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г.;
5.Адв. Катя Иванова Генова с общ юридически стаж от 35 г., 3 м. и 6 дни, от които адвокатски стаж от 29 г.,3 м. и 6 дни към дата 28.12.2018 г.;
6.Адв. Росен Стоянов Илиев с общ юридически стаж от 22 г., 10 и 0 дни, от които адвокатски стаж от 17 г. ,5 м. и 17 дни към дата 28.12.2018 г.;
7.Адв. Веселка Венциславова Маркова с общ юридически стаж от 11 г., 7 месеца и 14 дни, от които адвокатски стаж от 9 г., 3 м. и 11 дни към дата 28.12.2018 г.;
8.Адв. Николай Красимиров Илиев с общ юридически стаж от 12 г., 10 месеца и 20 дни, от които адвокатски стаж от 11 г., 10 м. и 20 дни към дата 28.12.2018 г.;
9.Адв. Силвия Дечева Дечева с общ юридически стаж от 10 г., 10 месеца и 26 дни, от които адвокатски стаж от 10 г., 10 м. и 26 дни към дата 28.12.2018 г.;
10.Адв. Мина Стефанова Петкова Даскалова с общ юридически стаж от 18 г., 11 месеца и 17 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 11 м. и 17 дни към дата 28.12.2018 г.;
11.Адв. Илиян Боянов Байчев с общ юридически стаж от 10 г., 2 месеца и 3 дни, от които адвокатски стаж от 4 г., 2 м. и 14 дни към дата 28.12.2018 г.;
12.Адв. Доброслава Димитрова - Керекова с общ юридически стаж от 12 г., 1 месеца и 2 дни, от които адвокатски стаж от 12 г., 1 м. и 2 дни към дата 28.12.2018 г.;
13.Адв. Пламен Борисов Червенков с общ юридически стаж от 18 г., 8 месеца и 3 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 8 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.;
14.Адв. Ганка Димитрова Христанова с общ юридически стаж от 21 г., 7 месеца и 3 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 5 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.;
15.Адв. Даниела Константинова Минева с общ юридически стаж от 39 г., 11 месеца и 10 дни, от които адвокатски стаж от 38 г.,11 м. и 10 дни към дата 28.12.2018 г.;
16.Адв. Мирослав Илиев Евтимов с общ юридически стаж от 11 г., 6 месеца и 6 дни, от които адвокатски стаж от 5 г.,5 м. и 10 дни към дата 28.12.2018 г.;
По точка 3 от дневния ред, след проведените разисквания и на основание чл. 103, ал. 2, вр. чл. 102, ал. 2 от ЗАдв. Избирателната комисия единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
Регистрира и обявява кандидатите за членове на Контролния съвет на Великотърновска адвокатска колегия, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 94, ал. 2 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения, а именно:
1.Адв. Иван Стефанов Няголов с общ юридически стаж от 36 г, 5 м. и 3 дни, от които адвокатски стаж от 28 г., 5 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.
2.Адв. Жанета Георгиева Пондалова с общ юридически стаж от 13 г, 2 м. и 22 дни, от които адвокатски стаж от 13 г., 2 м. и 22 дни към дата 28.12.2018 г.
3.Адв. Калин Георгиев Маречков с общ юридически стаж от 10 г, 3 м. и 23 дни, от които адвокатски стаж от 8 г., 11 м. и 14 дни към дата 28.12.2018 г.
4.Адв. Габриела Асенова Николова с общ юридически стаж от 19 г, 7 м. и 19 дни, от които адвокатски стаж от 17 г., 2 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.
5.Адв. Ирена Петкова Стасинопулу с общ юридически стаж от 16 г, 7 м. и 21 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 7 м. и 21 дни към дата 28.12.2018 г.
6.Адв. Нора Димитрова Недялкова - Ташкова с общ юридически стаж от 15 г, 2 м. и 14 дни, от които адвокатски стаж от 15 г., 2 м. и 14 дни към дата 28.12.2018 г.
7.Адв. Надежда Цонева Николова с общ юридически стаж от 39 г, 6 м. и 5 дни, от които адвокатски стаж от 19 г., 0 м. и 5 дни към дата 28.12.2018 г.
8.Адв. Таня Маринова Марекова с общ юридически стаж от 17 г, 6 м. и 27 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 3 м. и 11 дни към дата 28.12.2018 г.
9.Адв. Пламен Борисов Червенков с общ юридически стаж от 18 г, 8 м. и 3 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 8 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.
По точка 4 от дневния ред, след проведените разисквания и на основание чл. 103, ал. 2, вр. чл. 102, ал. 2 от ЗАдв. Избирателната комисия единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
Регистрира и обявява кандидатите за председател на Дисциплинарния съд на Великотърновска адвокатска колегия, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 96, ал. 2 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения, а именно:
1.Адв. Лили Пламенова Матева с общ юридически стаж от 18 г, 5 м. и 3 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 5 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.;
2.Адв. Кирил Йорданов Андреев с общ юридически стаж от 17 г, 1 м. и 28 дни, от които адвокатски стаж от 17 г., 1 м. и 28 дни към дата 28.12.2018 г.;
3.Адв. Ирена Петкова Стасинопулу с общ юридически стаж от 16 г, 7 м. и 21 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 7 м. и 21 дни към дата 28.12.2018 г. ;
4.Адв. Борислав Ненчев Недков с общ юридически стаж от 12 г, 6 м. и 23 дни, от които адвокатски стаж от 11 г., 0 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г. ;
По точка 5 от дневния ред, след проведените разисквания и на основание чл. 103, ал. 2, вр. чл. 102, ал. 2 от ЗАдв. Избирателната комисия единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
Регистрира и обявява кандидатите за членове на Дисциплинарния съд на Великотърновска адвокатска колегия, отговарящи на законовите изисквания, визирани в чл. 96, ал. 2 от ЗАдв., по реда на постъпване на писмените предложения, а именно:
1.Адв. Николина Красимирова Митева с общ юридически стаж от 15 г, 2 м. и 13 дни, от които адвокатски стаж от 9 г., 11 м. и 13 дни към дата 28.12.2018 г. ;
2.Адв. Дончо Иванов Бораджиев с общ юридически стаж от 6 г, 11 м. и 29 дни, от които адвокатски стаж от 6 г., 11 м. и 29 дни към дата 28.12.2018 г. ;
3.Адв. Веселка Венциславова Маркова с общ юридически стаж от 11 г, 7 м. и 14 дни, от които адвокатски стаж от 9 г., 3 м. и 11 дни към дата 28.12.2018 г. ;
4.Адв. Николай Красимиров Илиев с общ юридически стаж от 12 г., 10 месеца и 20 дни, от които адвокатски стаж от 11 г., 10 м. и 20 дни към дата 28.12.2018 г.;
5.Адв. Христо Райков Коев с общ юридически стаж от 15 г., 4 месеца и 13 дни, от които адвокатски стаж от 6 г., 7 м. и 13 дни към дата 28.12.2018 г.;
6.Адв. Милен Владимиров Николов с общ юридически стаж от 13 г., 2 месеца и 22 дни, от които адвокатски стаж от 13 г., 2 м. и 22 дни към дата 28.12.2018 г.;
7.Адв. Любомир Ангелов Петков с общ юридически стаж от 19 г., 11 месеца и 10 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 5 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.;
8.Адв Огнян Симеонов Ганев с общ юридически стаж от 24 г., 10 месеца и 1 ден, от които адвокатски стаж от 19 г., 10 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г.;
9.Адв Боряна Димова Мечкова с общ юридически стаж от 11 г., 0 месеца и 1 ден, от които адвокатски стаж от 11 г., 0 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г.;
10.Адв. Доброслава Димитрова - Керекова с общ юридически стаж от 12 г., 1 месеца и 2 дни, от които адвокатски стаж от 12 г., 1 м. и 2 дни към дата 28.12.2018 г.;
11.Адв. Светозар Кирилов Моллов с общ юридически стаж от 19 г., 6 месеца и 15 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 0 м. и 15 дни към дата 28.12.2018 г.;
12.Адв. Борислав Ненчев Недков с общ юридически стаж от 12 г, 6 м. и 23 дни, от които адвокатски стаж от 11 г., 0 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г. ;
13.Адв. Ирена Петкова Стасинопулу с общ юридически стаж от 16 г, 7 м. и 21 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 7 м. и 21 дни към дата 28.12.2018 г. ;
14.Адв. Мирослав Кръстев Кръстев с общ юридически стаж от 18 г, 0 м. и 9 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 0 м. и 9 дни към дата 28.12.2018 г. ;
15.Адв. Грета Димитрова Гавраилова с общ юридически стаж от 9 г, 11 м. и 2 дни, от които адвокатски стаж от 5 г., 5 м. и 4 дни към дата 28.12.2018 г. ;
На основание чл. 100, ал. 2 от ЗАдв. Избирателната комисия взе следното
РЕШЕНИЕ:
НЕ ДОПУСКА кандидатурата на адв. Доброслава Димитрова Керекова във връзка с избора на членове на Дисциплинарен съд при Великотърновска адвокатска колегия за насрочените на 26.01.2019 г. избори за органи на ВТАК, поради наличие на обстоятелството, че същата е била два последователни мандата член на посочения орган в периода 2013 – 2016 г. и 2016 – 2019 г.
След проведените разисквания и на основание чл. 103, ал. 2 от ЗАдв. Избирателната комисия единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
Обявява списък с кандидатите за органи на Великотърновска адвокатска колегия, а именно за: председател на Адвокатския съвет, членове на Адвокатски съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, както следва:
За председател на Адвокатски съвет – Велико Търново:
1.адв. Даниела Константинова Минева с общ юридически стаж от 39 г., 11 м. и 10 дни, от които адвокатски стаж от 38 г., 11 м. и 10 дни към дата 28.12.2018 г.;
2.адв. Пламен Борисов Червенков с общ юридически стаж от 18 г. 8 м. и 3 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 8 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.
За членове на Адвокатски съвет – Велико Търново:
1.Адв. Красимира Илиева Петрова с общ юридически стаж от 16 г., 1 м. и 8 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 1 м. и 8 дни към дата 28.12.2018 г.
2.Адв. Таня Маринова Марекова с общ юридически стаж от 17 г., 6 м. и 27 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 3 м. и 11 дни към дата 28.12.2018 г.;
3.Адв. Деян Страхилов Попов с общ юридически стаж от 19 г., 1 м. и 17 дни, от които адвокатски стаж от 18 г.,11 м. и 17 дни към дата 28.12.2018 г.;
4.Адв. Радослав Димитров Димитров с общ юридически стаж от 20 г., 4 м. и 27 дни, от които адвокатски стаж от 17 г.,1 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г.;
5.Адв. Катя Иванова Генова с общ юридически стаж от 35 г., 3 м. и 6 дни, от които адвокатски стаж от 29 г., 3 м. и 6 дни към дата 28.12.2018 г.;
6.Адв. Росен Стоянов Илиев с общ юридически стаж от 22 г., 10 месеца и о дни, от които адвокатски стаж от 17 г., 5 м. и 17 дни към дата 28.12.2018 г.;
7.Адв. Веселка Венциславова Маркова с общ юридически стаж от 11 г., 7 месеца и 14 дни, от които адвокатски стаж от 9 г., 3 м. и 11 дни към дата 28.12.2018 г.;
8.Адв. Николай Красимиров Илиев с общ юридически стаж от 12 г., 10 месеца и 20 дни, от които адвокатски стаж от 11 г., 10 м. и 20 дни към дата 28.12.2018 г.;
9.Адв. Силвия Дечева Дечева с общ юридически стаж от 10 г., 10 месеца и 26 дни, от които адвокатски стаж от 10 г., 10 м. и 26 дни към дата 28.12.2018 г.;
10.Адв. Мина Стефанова Петкова - Даскалова с общ юридически стаж от 18 г., 11 месеца и 17 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 11 м. и 17 дни към дата 28.12.2018 г.;
11.Адв. Илиян Боянов Байчев с общ юридически стаж от 10 г., 2 месеца и 3 дни, от които адвокатски стаж от 4 г., 2 м. и 14 дни към дата 28.12.2018 г.;
12.Адв. Доброслава Димитрова - Керекова с общ юридически стаж от 12 г., 1 месеца и 2 дни, от които адвокатски стаж от 12 г., 1 м. и 2 дни към дата 28.12.2018 г.;
13.Адв. Пламен Борисов Червенков с общ юридически стаж от 18 г., 8 месеца и 3 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 8 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.;
14.Адв. Ганка Димитрова Христанова с общ юридически стаж от 21 г., 7 месеца и 3 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 5 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.;
15.Адв. Даниела Константинова Минева с общ юридически стаж от 39 г., 11 месеца и 10 дни, от които адвокатски стаж от 38 г.,11 м. и 10 дни към дата 28.12.2018 г.;
16.Адв. Мирослав Илиев Евтимов с общ юридически стаж от 11 г., 6 месеца и 6 дни, от които адвокатски стаж от 5 г.,5 м. и 10 дни към дата 28.12.2018 г.;
За членове на Контролен съвет при Великотърновска адвокатска колегия:
1.Адв. Иван Стефанов Няголов с общ юридически стаж от 36 г, 5 м. и 3 дни, от които адвокатски стаж от 28 г., 5 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.
2.Адв. Жанета Георгиева Пондалова с общ юридически стаж от 13 г, 2 м. и 22 дни, от които адвокатски стаж от 13 г., 2 м. и 22 дни към дата 28.12.2018 г.
3.Адв. Калин Георгиев Маречков с общ юридически стаж от 10 г, 3 м. и 23 дни, от които адвокатски стаж от 8 г., 11 м. и 14 дни към дата 28.12.2018 г.
4.Адв. Габриела Асенова Николова с общ юридически стаж от 19 г, 7 м. и 19 дни, от които адвокатски стаж от 17 г., 2 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.
5.Адв. Ирена Петкова Стасинопулу с общ юридически стаж от 16 г, 7 м. и 21 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 7 м. и 21 дни към дата 28.12.2018 г.
6.Адв. Нора Димитрова Недялкова - Ташкова с общ юридически стаж от 15 г, 2 м. и 14 дни, от които адвокатски стаж от 15 г., 2 м. и 14 дни към дата 28.12.2018 г.
7.Адв. Надежда Цонева Николова с общ юридически стаж от 39 г, 6 м. и 5 дни, от които адвокатски стаж от 19 г., 0 м. и 5 дни към дата 28.12.2018 г.
8.Адв. Таня Маринова Марекова с общ юридически стаж от 17 г, 6 м. и 27 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 3 м. и 11 дни към дата 28.12.2018 г.
9.Адв. Пламен Борисов Червенков с общ юридически стаж от 18 г, 8 м. и 3 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 8 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.
За председател на Дисциплинарния съд при Великотърновска адвокатска колегия:
1..Адв. Лили Пламенова Матева с общ юридически стаж от 18 г, 5 м. и 3 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 5 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.;
2.Адв. Кирил Йорданов Андреев с общ юридически стаж от 17 г, 1 м. и 28 дни, от които адвокатски стаж от 17 г., 1 м. и 28 дни към дата 28.12.2018 г.;
3.Адв. Ирена Петкова Стасинопулу с общ юридически стаж от 16 г, 7 м. и 21 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 7 м. и 21 дни към дата 28.12.2018 г. ;
4.Адв. Борислав Ненчев Недков с общ юридически стаж от 12 г, 6 м. и 23 дни, от които адвокатски стаж от 11 г., 0 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г. ;
За членове на Дисциплинарния съд при Великотърновска адвокатска колегия:
1.Адв. Николина Красимирова Митева с общ юридически стаж от 15 г, 2 м. и 13 дни, от които адвокатски стаж от 9 г., 11 м. и 13 дни към дата 28.12.2018 г. ;
2.Адв. Дончо Иванов Бораджиев с общ юридически стаж от 6 г, 11 м. и 29 дни, от които адвокатски стаж от 6 г., 11 м. и 29 дни към дата 28.12.2018 г. ;
3.Адв. Веселка Венциславова Маркова с общ юридически стаж от 11 г, 7 м. и 14 дни, от които адвокатски стаж от 9 г., 3 м. и 11 дни към дата 28.12.2018 г. ;
4.Адв. Николай Красимиров Илиев с общ юридически стаж от 12 г., 10 месеца и 20 дни, от които адвокатски стаж от 11 г., 10 м. и 20 дни към дата 28.12.2018 г.;
5.Адв. Христо Райков Коев с общ юридически стаж от 15 г., 4 месеца и 13 дни, от които адвокатски стаж от 6 г., 7 м. и 13 дни към дата 28.12.2018 г.;
6.Адв. Милен Владимиров Николов с общ юридически стаж от 13 г., 2 месеца и 22 дни, от които адвокатски стаж от 13 г., 2 м. и 22 дни към дата 28.12.2018 г.;
7.Адв. Любомир Ангелов Петков с общ юридически стаж от 19 г., 11 месеца и 10 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 5 м. и 3 дни към дата 28.12.2018 г.;
8.Адв. Огнян Симеонов Ганев с общ юридически стаж от 24 г., 10 месеца и 1 ден, от които адвокатски стаж от 19 г., 10 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г.;
9.Адв. Боряна Димова Мечкова с общ юридически стаж от 11 г., 0 месеца и 1 ден, от които адвокатски стаж от 11 г., 0 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г.;
10.Адв. Светозар Кирилов Моллов с общ юридически стаж от 19 г., 6 месеца и 15 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 0 м. и 15 дни към дата 28.12.2018 г.;
11.Адв. Борислав Ненчев Недков с общ юридически стаж от 12 г, 6 м. и 23 дни, от които адвокатски стаж от 11 г., 0 м. и 1 ден към дата 28.12.2018 г. ;
12.Адв. Ирена Петкова Стасинопулу с общ юридически стаж от 16 г, 7 м. и 21 дни, от които адвокатски стаж от 16 г., 7 м. и 21 дни към дата 28.12.2018 г. ;
13.Адв. Мирослав Кръстев Кръстев с общ юридически стаж от 18 г, 0 м. и 9 дни, от които адвокатски стаж от 18 г., 0 м. и 9 дни към дата 28.12.2018 г. ;
14.Адв. Грета Димитрова Гавраилова с общ юридически стаж от 9 г, 11 м. и 2 дни, от които адвокатски стаж от 5 г., 5 м. и 4 дни към дата 28.12.2018 г. ;
Решението да бъде обявено на видно място в канцеларията на Адвокатска колегия – Велико Търново, както и в интернет страницата й.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет.
Заседанието приключи в 15.30 часа.
Председател: адв. Иван Млъзев
Членове: 1. адв. Слав Личев
2. адв. Йоана Иванова

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz