Начало
Общо събрание на ВТАК 2019
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Общо събрание на ВТАК 2019


На съвместно заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд, проведено на 01.11.2018 година, беше определена избирателна комисия, която да извърши подготовката и да проведе избора за членове на адвокатски съвет, контролен съвет и дисциплинарен съд, за председател на адвокатския съвет и за председател на дисциплинарния съд и на делегати за общото събрание на адвокатите в страната от Адвокатска колегия – Велико Търново, който избор ще е предмет на дневния ред на Общо събрание на колегията, което ще се проведе на 26.01.2019 година, в следния състав:

Председател

адвокат Иван Тихомиров Млъзев

Членове

адвокат Слав Красимиров Личев

адвокат Йоана Александрова Иванова

Резервни членове

адвокат Лиляна Златкова Владова - Иванова

адвокат Лидия Монова Драганова - Чингарска

                         младши адвокат Миглена Обрешкова Нечева

 

ДО ВСИЧКИ АДВОКАТИ

ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

               На 15.11.2018 г. се проведе редовно заседание на Адвокатския съвет, като бе взето на основание чл. 81 и чл. 82 от Закона за адвокатурата Решение за свикване на Общо събрание на адвокатите от Великотърновската адвокатска колегия на 26.01.2019 г. в 8:30 ч. в Голямата зала на Община Велико Търново.

               Точка пета и шеста от приетия дневен ред предвиждат: определяне броя на членовете на Адвокатския съвет, Контролния съвет, Дисциплинарния съд и избиране на Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, както и избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната. С оглед разпоредбата на чл. 111, ал. 3, във вр. с чл. 114, ал.1 от ЗАдв., Общото събрание на адвокатите в страната следва да бъде насрочено за 23 и 24 февруари 2019 г.

 На съвместно заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд, проведено на 01.11.2018 г., е определена избирателна комисия, която да извърши подготовката и да проведе избора за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, както и за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, в състав:

Председател:

адвокат Иван Тихомиров Млъзев

Членове:

адвокат Слав Красимиров Личев

адвокат Йоана Александрова Иванова

               В това ни качество, Ви напомняме, че съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗАдв. всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до избирателната комисия кандидатури за председател на адвокатския съвет и дисциплинарния съд и за членове на органите на колегията в 30-дневен срок преди датата на избора, а съгласно чл. 99, ал. 3 от ЗАдв., всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до избирателната комисия кандидатурите за делегати до 14 дни преди датата на Общото събрание на адвокатската колегия.

               Предложенията по чл. 103, ал. 1 от ЗАдв. и чл. 99, ал. 3 от ЗАдв. се подават в канцеларията на Адвокатска колегия Велико Търново.

Апелираме за вашата активност.

С пожелание за успешна работа:

Избирателна комисия за избор на Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд, председател на Дисциплинарния съд и за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната –

Председател:

адвокат Иван Тихомиров Млъзев

Членове:

адвокат Слав Красимиров Личев

 

ПРОТОКОЛ

1

от заседание на Избирателната комисия

към Великотърновска адвокатска колегия за провеждане на избори за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, насрочени за 26.01.2019 г., както и за избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 23 и 24 февруари 2019 г.

 

Днес, 27.11.2018 година, от 13.30 часа в канцеларията на ВТАК, Избирателната комисия, определена на основание чл.101 от Закона за адвокатурата, проведе заседание в състав:

    Председател: адв. Иван Тихомиров Млъзев

Членове: 1. адв. Слав Красимиров Личев

     2. адв. Йоана Александрова Иванова

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Приемане на процедурни правила за провеждане на избори за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, насрочени за 26.01.2019 г., както и за избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 23 и 24 февруари 2019 г.;

2.       Утвърждаване на образци на протоколи на избирателна комисия и на избирателни бюра за изборите за органи на Адвокатска колегия -  Велико Търново и за изборите за делегати за ОС на адвокатите в страната;

 По точка 1 от дневния ред след проведените разисквания, на основание чл. 80 и сл., както и във вр. с чл. 99, чл. 104, чл. 105, чл. 106, чл. 107 и чл. 108 от ЗАдв избирателната комисия единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

І. Приема процедурни правила за провеждане на избори за за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, насрочени за 26.01.2019 г., както и за избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 23 и 24 февруари 2019 г., както следва:

1. Право да гласуват за органи на ВТАК и делегати имат адвокатите, членове на Великотърновска адвокатска колегия.

2. (1) Гласуването е лично или чрез адвокат-пълномощник, вписан в същата адвокатска колегия.

(2) Един адвокат-пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията. Пълномощното се представя от упълномощителя в адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието. Списъкът на упълномощителите и на упълномощените се обявява на мястото на общото събрание.

3. Въз основа на решение на общото събрание, председателят на избирателната комисия обявява начало на гласуването, което следва да се проведе в рамките на определено от общото събрание време.

4.(1) В изборния ден избирателната комисия се подпомага от избирателни бюра в състав трима членове, чиито брой и състав се определят от Адвокатския съвет.

 (2) Гласуването за органи на адвокатската колегия се извършва с бюлетини, съдържащи трите имена на кандидатите, както и техния юридически и адвокатски стаж, подредени по реда на постъпването на предложенията, съгласно предварително одобрен от избирателната комисия с нарочно решение образец на бюлетина за всеки отделен избор за органи на адвокатската колегия и делегати.

5.(1) След обявяване начало на гласуването, всеки адвокат, който желае да гласува, получава съответен брой бюлетини за избор на органи на колегията и делегати за ОС на адвокатите в страната по образец срещу подпис в нарочен списък, воден от членовете на съответното избирателно бюро.

(2) Упълномощените за участие в гласуването адвокати получават и съответен брой бюлетини за избор на органи на колегията и делегати за ОС на адвокатите в страната по образец, с които ще гласуват от името на своя упълномощител срещу подпис в списъка по ал. 1, воден от членовете на съответното избирателно бюро.

(3) За да се гласува "За" избирането на съответния кандидат, в квадратчето пред името му се поставя" или „V, като всяко друго отбелязване води до  недействителност на бюлетината.

(4) Действителни са бюлетините, в които са означени необходимия брой или по-малко кандидати за съответния орган, респективно и за делегати, както и само едно име за председател на съответния орган.

6.(1) Изборът е таен. Гласува се, като бюлетините се поставят в непрозрачен плик с размери 162/144 мм, връчван от членовете на избирателните бюра, който се пуска в прозрачна избирателна кутия, запечатана предварително с хартиени ленти, носещи подписите на всички членове на избирателната комисия.

(2) За да удостовери гласуването, всеки гласувал адвокат се подписва в нарочен списък, воден от  избирателните бюра.

7.(1) След приключване на избора, избирателната комисия разпечатва избирателните кутии в присъствието на двама членове на адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес и избрани предварително от общото събрание.

(2) Преброяването на бюлетините е публично и се извършва от всяко избирателно бюро, което съставя протокол по образец, неразделна част от настоящите правила.

8.(1) Въз основа на протокола, съставен от всяко избирателно бюро, за резултата от избора избирателната комисия съставя протокол в два екземпляра, в който се обявяват окончателните резултати.

(2) В протокола се вписват: общият брой на гласувалите, на действителните и недействителните бюлетини; бюлетините, подадени поименно за всеки кандидат, имената на избраните председател на адвокатския съвет, членове на адвокатския съвет, членове на контролния съвет, председател и членове на дисциплинарния съд, както и броят на гласовете, с които са избрани. Протоколът се подписва от председателя и членовете на избирателната комисия, след което с нарочно решение избирателната комисия се произнася за резултата от избора. Решението и протоколът се обявяват на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.

(3) Решението на избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора, подлежи на обжалване по реда на чл. 7от ЗАдв. в 7-дневен срок от обявяването му.

(4) Бюлетините, пълномощните и другите книжа се подреждат и запечатват в избирателните кутии. Те се съхраняват до влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за резултата от избора, и се унищожават с решение на новоизбрания адвокатски съвет.

(5) Протоколите на избирателната комисия и избирателното бюро се пазят 5 години от деня на избора.

9. (1) Избрани са кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини.

(2) За резервни членове са избрани кандидатите, получили най – голям брой гласове след основните членове.

10.(1) Съгласно чл. 108, ал. 1 от Закона за адвокатурата, ако не е попълнен някой от органите на адвокатската колегия или не са избрани необходимия брой от 7 /седем/ делегати за участие в Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 23 и 24 февруари 2019 година, се провежда допълнителен избор в първата неделя на месец февруари, а именно 3 февруари 2019 година от 10 до 14 часа.Часът и мястото на допълнителния избор се съобщават на членовете на колегията преди закриване на редовното общо събрание.

(2) При провеждане на допълнителен избор за председател на АС или за председател на Дисциплинарния съд в изготвена предварително бюлетина се вписват трите имена на двамата кандидати, получили най – много гласове при първоначалния избор.

(3) За резултата от избора се съставя протокол по чл. 106, ал. 2 от ЗАдВ и чл. 8, ал. 2 от настоящите процедурни правила.

(4) Допълнителният избор се провежда по изискванията за редовния избор, като за избрани се обявяват кандидатите, получили най – голям брой гласове.

 

 По точка 2 от дневния ред, след проведените разисквания и с оглед  взетото на 12.10.2018 г. Решение от Висшия адвокатски съвет, с което на основание чл. 122, ал. 1, т. 6 от Закона за адвокатурата са приети образци на протоколи на избирателна комисия и на избирателно бюро за изборите за органи на адвокатските колегии в страната и за избори за делегати за ОС на адвокатите в страната, избирателната комисия единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

 I.Утвърждава протоколите на избирателната комисия и на избирателните бюра за провеждане на избори за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, насрочени за 26.01.2019 г., както и за избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 23 и 24 февруари 2019 г., съобразно приетите от Висшия адвокатски съвет образци на основание чл. 122, ал. 1, т. 6 от Закона за адвокатурата, представляващи неразделно приложение – образец от настоящия протокол.

 Приложения:

 1.       Протокол на Избирателно бюро № ……….. от произведените избори за органи на Великотърновска адвокатска колегия на 26.01.2019 г.;

2.       Протокол на Избирателна комисия  от произведените избори за органи на Великотърновска адвокатска колегия на 26.01.2019 г.;

3.       Протокол на Избирателно бюро № ……….. от произведения на 26.01.2019 г. избор за делегати за ОС на адвокатите в страната на ВТАК;

4.       Протокол на Избирателна комисия от произведения на 26.01.2019 г. избор за делегати за ОС на адвокатите в страната на ВТАК;

 Протоколът да бъде обявен на видно място в канцеларията на Адвокатска колегия – Велико Търново.

               

                                                                                     Председател: адв. Иван Млъзев

  Членове: 1.  адв. Слав Личев

                       2. адв. Йоана Иванова 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz