Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Общо събрание на ВТАК 2018


РЕШЕНИЕ

по чл. 106, ал. 3 от Закона за адвокатурата на Избирателната комисия

към Великотърновска адвокатска колегия, назначена във връзка с провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2018 година, във връзка с проведените на 27.01.2018 г. избори

                 Днес, 29.01.2018 година от 15:30 часа в гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” № 37, етаж 5, офис 11, в офиса на Великотърновската адвокатска колегия, Избирателната комисия, назначена във връзка с провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2018 г., в състав:

Председател: адв. Илиян Боянов Байчев, Членове: 1. адв. Слав Красимиров Личев,2. мл. адв. Иван Тихомиров Млъзев

във връзка с проведените избори за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, състави настоящия протокол на основание 106, ал. 3 от Закона за адвокатурата, както следва:

Брой получени гласове за всеки от кандидатите за делегат от ВТАК за Общото събрание на делегатите в страната, са както следва:

 

Брой получени гласове "За"

ЗА ДЕЛЕГАТИ ОТ ВТАК

 

Деян Страхилов Попов

79

Пламен Борисов Червенков

85

Кирил Йорданов Андреев

74

Боряна Димова Мечкова

60

Доброслава Димитрова Керекова

71

Нели Маринова Паличева-Величкова

74

Христо Маринов Дишев

69

Иван Стефанов Няголов

55

Съгласно разпоредбата на чл. 107. (1) от Закона за адвокатурата: избрани са кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини, а именно:

- За да бъде избран за делегат на общото събрание на адвокатите в страната, кандидатът следва да получи не по-малко от 46 от действителните бюлетини.

           На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за адвокатурата комисията постанови настоящото РЕШЕНИЕ:

Предвид изложеното Избирателната комисия обявява за избрани за делегати от Великотърновската адвокатска колегия за общото събрание на делегатите от страната, което ще се проведе на 24 -25 февруари 2018 г. са избрани:

  1. адв. Пламен Борисов Червенков със 85 гласа „За”;
  2. адв. Деян Страхилов Попов със 79 гласа „За”
  3. адв. Кирил Йорданов Андреев с 74 гласа „За”;
  4. адв. Нели Маринова Паличева - Величкова със 74 гласа „За”;
  5. адв. Доброслава Димитрова Керекова със 71 гласа „За”;
  6. адв. Христо Маринов Дишев със 69 гласа „За”;
  7. адв. Боряна Димова Мечкова с 60 гласа „За”.

Настоящото решение, подлежи на обжалване по реда на чл. 7 от Закона за адвокатурата в 7-дневен срок от обявяването му.

Решението да бъде обявено на видно място в офиса на Адвокатска колегия – Велико Търново.

Председател: П  адв. Илиян Байчев

  Членове: 1. П    адв. Слав Личев

2. мл. адв. Иван Млъзев

Общото събрание прие и следното РЕШЕНИЕ:

Създава Фонд за набиране на средства за финансово подпомагане на адвокатите и младши адвокатите от колегията, средствата по който да се формират чрез заплащане на годишна вноска от всеки адвокат и младши адвокат, платима до 31.03 на съответната година. Набраните по Фонда за финансово подпомагане на адвокати и младши адвокати от колегията средства се разходват по решение на АС в съответствие с приетите Правила за определяне на критерии и ред за отпускане на финансова помощ на адвокатите и младши адвокатите от ВТАК за една календарна година от бюджета на колегията по параграф „помощи за адвокати”.

Годишната вноска за Фонда за набиране на средства за финансово подпомагане на адвокатите и младши адвокатите от Великотърновска адвокатска колегия, която ще бъде внасяна от всеки адвокат и младши адвокат от колегията, е в размер на 15 лева.

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz