Начало
Общо събрание на ВТАК 2018
Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.
Правна помощ
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ от бюджета на ВТАК
новопостълила литература в библиотеката
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Актуална информация
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Отчет за дейността на Адвокатския съвет за 2017 г.


РЕЗЮМЕ!!!

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

за 2017 година

 

                УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

                Към 31.12.2017 година в Адвокатска колегия Велико Търново са вписани 283 адвокати, от които 9 младши адвокати и 4 адвокати, които временно са преустановили дейността си на основание чл. 23 от ЗАдв. Преди една година към 31.12.2015 г., в колегията са членували 277 адвокати, или броя на вписаните адвокати е увеличен с 6. През изминалата година са вписани в регистъра на адвокатската колегия 11 нови адвокати и младши адвокати, които след приемането им са положили клетва. През 2017 г. са приети и още 3-ма адвокати, двама от които положиха клетва преди няколко дни. През изтеклата година по тяхна молба са отписани 5-ма колеги - Татяна Йовчева Неделчева, Борис Лефтеров Борисов, Виолета Василева Йорданова, Катя Денчева Христова и Кристина Стефанова Кирчева.

                В регистъра на адвокатските дружества при ВТАК са вписани три нови адвокатски дружества..

                В специалния регистър на ВТАК по чл. 21 ал. 2 от ЗА за адвокатските сътрудници са вписани 27 адвокатски сътрудници.

Адвокатският съвет е разгледал заявления и е допуснал до участие в изпита по чл.4, ал.1, т. 4 от ЗА за младши адвокати и адвокати общо 31 кандидата (срещу 35 за 2016 г.), от които изпитът са издържали: на пролетната сесия – 4-ма от кандидатите и на есенната сесия – 5-ма от кандидатите.

Отчитайки дейността на АС във връзка с воденето на регистрите за адвокатите, техните сътрудници и адвокатските обединения, намирам за необходимо да си припомним, че при настъпване на промяна във вписаните в регистъра обстоятелства, някои колеги пренебрегват да заявят искане за отразяването им в регистъра. Поради това, апелираме всички колеги, своевременно да заявяват за вписване във водения за колегията регистър на адвокатите и младши адвокатите промените, настъпили за съответните обстоятелства, подлежащи на вписване в тези регистри.

                Като едно от най-съществените задължения на адвоката към АС и ВАС е своевременното изпълнение на задължението по чл. 49, ал. 1 от ЗА за ежемесечно заплащане на дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет. В тази връзка на всяко редовно месечно заседание на АС е поставян като въпрос в дневния ред разглеждането на информация за изпълнение на задълженията на адвокатите по чл. 49, ал. 1 от ЗА. Към 31.12.2017 г. 17 от вписаните в колегията адвокати не бяха изпълнили посоченото задължение.

С чл. 50 от ЗА е въведено задължение всеки адвокат да се застрахова за времето на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. 179 от адвокатите в колегията (срещу 188 през миналата година) са сключили професионална застраховка чрез адвокатската колегия. Приемаме, че останалите адвокати са направили такава застраховка самостоятелно, тъй като неизпълнението на задължението по чл. 50 от ЗА представлява дисциплинарно нарушение, съобразно нормата на чл.132 от ЗА.

                Както ви е известно, след проведения през 2016 г. избор за органи на адвокатската колегия, АС на ВТАК работи в състав Даниела Минева – председател, Ирена Стасинопулу – зам.председател, Валери Ставрев – секретар, членове: Пламен Червенков, Красимира Петрова, Деян Попов и Радослав Димитров и резервни членове – Иван Няголов и Таня Марекова.

                През 2017 г. АС е провел 13 заседания, на които са разглеждани организационни, кадрови, дисциплинарни и финансови въпроси, както и други такива, предоставени в компетентност на АС. За всички заседания са водени и са съставени протоколи, отразяващи станалите разисквания и обсъждания и съответно взетите решения.

                Следва да бъде отчетено, че през 2017 г. няма отложени и непроведени заседания на АС поради липса на кворум.

                Отчитайки наличие на постъпващи пред АС от адвокати-членове на колегията искания за предоставяне на финансова помощ и за освобождаване от плащания на адвокатски вноски към АК, с Решение на АС от 19.04.2017 г. бяха приети „Правила за определяне на критерии и ред за отпускане на еднократна финансова помощ на адвокатите и младши адвокатите от Великотърновската адвокатска колегия за една календарна година от бюджета на колегията по параграф: „Помощи за адвокати“.

                С Решение на АС от 31.03.2017 г., на основание чл. 30з от Закона за правната помощ, се създаде Регионален център за консултиране към Адвокатска колегия Велико Търново по Закона за правна помощ. Със същото решение е определено седалището на РЦК при ВТАК по ЗПП с адрес гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 39, офис 106, т.нар. „стар офис на колегията”, определено е времето, през което се провеждат консултации – всеки работен вторник и четвъртък от 14 до 16 часа. За координатор на РЦК е определена адв. Ирена Стасинопулу; за технически сътрудник, даващ информация по телефон –е определена Екатерина Павлова – Сариди и за технически сътрудник за регистрация на консултациите в софтуерната програма и в хартиен дневник е определена Гергана Георгиева. На основание чл. 30м от ЗПП и чл. 5 от Правилник за дейността на регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети, във връзка със заявено желание и декларирано съгласие, към настоящия момент АС е определил 26 адвокати от колегията, вписани в НРПП, които предоставят консултации в РЦК към ВТАК по ЗПП. Официално РЦК беше представен пред представители на съдебните учреждения и на държавни и общински структури, имащи контакти с лица – потенциални потребители на услугите в РЦК, на 25.04.2017 г., а от 03.05.2017 г. беше реално стартирана дейността. За популяризиране на предоставяната за потребителите безплатна адвокатска помощ, председателят и заместник председателят на колегията вземаха участия в телевизионни студия на местни телевизионни канали, радиа, печатни издания. Популяризирайки дейността на РЦК същевременно показваме пред обществото, че адвокатите в своята работа оказват компетентна помощ на социално слаби или намиращи се в риск граждани.

                През отчитания период между АС и ръководствата на съдилищата и прокуратурите от съдебния район и ръководството на ОД на МВР се поддържаше добро професионално сътрудничество при решаване на възникнали проблеми от взаимен интерес и с оглед подобряване на съвместната ни работата. При конкретно възникнали проблеми съответните административни ръководители винаги са приемали представители на АС за срещи, на които са поставяни за изясняване проблеми.

През отчетната година АС взаимодейства и с ръководството на Градското дружество на СЮБ във В.Търново, като се включи в подготовката и провеждането на организираното от дружеството, съвместно с ръководството на Районен съд В. Търново новогодишно тържество, в което имаше и състезания, и танци и прекрасно настроение.

АС се е отзовавал на всички питания и искания към него за становища по различни въпроси, поставяни за разглеждане от ВАдвС и от НБПП. Чрез изготвяните предложения и становища са представяни вижданията или установената практика в работата на нашата колегия.

                За изпълнение на задълженията на адвокатите по чл. 27 от ЗА относно поддържането и повишаването на квалификацията, АС през отчетния период и при отговорното съдействие на ЦОА „Кр. Цончев“ при избора на теми и лектори, организира и проведе 5 семинара, на следните теми:

1. На 13 май, 2017 г. - „Съществени процесуални нарушения на досъдебното производство”, с лектор адвокат Людмил Рангелов;

2. На 24 юни, 2017 г. - „Критичен анализ на съдебната и арбитражната практика по общите положения за търговските сделки. Сключване, форма и съдържание на търговската сделка. Изпълнение и неизпълнение на търговската сделка. Злоупотребата с право по търговска сделка. Непреодолимата сила и стопанската непоносимост. Лихвите и неустойката по търговската сделка“, с лектор Захари Торманов;

3. На 15 юли, 2017 г. - „Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в светлината на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според практиката на Европейският съд по правата на човека“, с лектор адвокат Златка Стефанова;

4. На 30 септември, 2017 г. -  „Материалноправни аспекти на делата с правно основание чл.45 и чл. 49 от ЗЗД. Преглед на съдебната практика.“ или на тема „Арбитраж и арбитражно производство“, с лектор адвокат Мария Шаркова;

5. На 21 октомври, 2017 г. - „Ревизия на физическите лица. Определяне на паричните потоци – приходи и разходи. Формиране на данъчната основа – практически аспекти. Защита при незаконосъобразни действия на приходната администрация. Обжалване на ревизионни актове”, с лектор адвокат Оля Ботева.

Тъй като смятам, че в днешно време ползването на правни софтуерни програми, също има отношение към задължението на адвоката да поддържа и повишава квалификацията си, следва да ви информирам, че в края на 2017 г. ВАдвС е сключил договор с „Лакорда” АД със срок на действие 3 години, по силата на който на всеки вписан адвокат, въз основа на изготвен от АК списък с имена и имейл адреси, се предоставя персонален код за достъп до програмни продукти от системата, която е уеб-базирана и може да се използва и чрез мобилни телефони и таблети.

Тук е мястото и да посочил изключително активната работа на ЦОА „Кр. Цончев“, който през изминалата година организира и проведе много и на различни актуални теми обучителни семинари, за провеждането на които чрез своята интернет страница предоставя налична своевременна и актуална информация. ЦОА „Кр. Цончев“ бих казала, че направи през 2017 г. и нещо революционно, създавайки възможност за проследяване онлайн в реално време, провежданите обучителни семинари в помещенията на центъра. Тази лесно достъпна форма, свързана с поддържане и повишаване квалификацията, може да бъде ползвана от всеки адвокат като извърши необходимата регистрация за потребител в сайта на ЦОА „Кр. Цончев“. През настоящата 2018 г. Центърът въвежда и още една нова форма, свързана с продължаващата квалификация на адвокатите, чрез създаване на дистанционно онлайн обучение. Броят на участниците в тези дистанционни обучения е 40, като местата се запълват по реда на постъпване на заявката за участие. Посочвайки всичко това, което създава и организира ЦОА „Кр. Цончев“ в изпълнение на своята дейност, апелираме редовно да се информирате за предоставяните възможности, посещавайки сайта на Центъра, за да може всеки според интересите и времето си да се възползва от предлаганите форми за поддържане и повишаване на квалификацията си като адвокат. Тук е мястото и да ви информираме, че през настоящата година ЦОА „Кр. Цончев“ предвижда провеждането на Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС в нашия град, при условие, че има записани не по-малко от 50 участници. Обучението е предвидено в пет модула, всеки от по три дни и ще се проведе през месеците март, май, юли, октомври и ноември. Преминалите пълния курс на обучението ще могат да получат документ за следдипломна квалификация от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски. В близките дни ще осигурим разпространяване на по-конкретна информация във връзка с това обучение. Такова обучение по право на ЕС през 2017 г. завършиха 5-ма адвокати от нашата колегия.

Също в темата за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, е създадената и поддържана библиотека при Съвета на адвокатска колегия, която с наличния си книжен и софтуерен фонд се е установила като помощник в работата и на много други юристи от Великотърновския съдебен район.

Библиотечният фонд на Библиотеката при САК-В. Търново към 31.12.2017 г. съдържа в наличност 8081 тома литература, в т.ч. книги, вестници и списания, видеокасети, компактдискове/CD-ROM/. Във фонда на библиотеката през 2017 г. са постъпили общо 102 тома нови книги. От тях новозакупената правна литература /книги / е 12 тома, 49 тома са от абонаменти, а 41 тома са от постъпили дарения. Дарената литература е от Висш адвокатски съвет, Юридически факултет на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, доц. д-р по право адв. Ивайло Иванов Стайков от ВТАК, който е и преподавател в Нов български университет-София и д-р по право, адв. Събин Иванов Събев от ВТАК, доц. д-р по право и адв. Венцислав Л. Петров от Софийска адвокатска колегия, адв. Иван Няголов и адв. Светла Векилова-Няголова от ВТАК, Петко З. Добчев/посмъртно и в негова памет/ - бивш главен експерт и библиотекар в Министерството на правосъдието и бивш библиотекар във Висшия адвокатски съвет, Виктория Г. Минчева - съдебен секретар в Районен съд-В.Търново. През 2017 г. в библиотеката текущо постъпвалите абонаментни издания са 11, като всички са юридически - Държавен вестник и специализираните правни списания “Правна мисъл”, ”Съвременно право”, “Търговско право”, ”Собственост и право”, “Търговско и облигационно право”, ”Труд и право”, “Общество и право”, ”Юридически свят”, “Адвокатски преглед”, “Европейски правен преглед”.

За настоящата 2018 г. Адвокатският съвет отново направи  абонамент за Държавен вестник и юридически списания на хартиен носител, на обща стойност 713, 00 лв.  

В библиотеката е инсталирана и е осигурен достъп за ползване на компютърната информационна система „ЛАКОРДА”, включваща модулите ПРАВЕН ИНТЕЛЕКТ, АНОТИРАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, БЮЛЕТИН ЛАКОРДА, БЪЛГАРСКО ПРАВО, СЪДЕБНА ПРАКТИКА, ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ, ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРАВЕН НАБЛЮДАТЕЛ, БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ, БИЗНЕС РЕГИСТЪР. Ползването на този програмен продукт е на основание сключен от Адвокатският съвет двугодишен договор.

В Библиотеката се предлагат на читателите ползване на копирни и Интернет -услуги.

В библиотеката се поддържат авторски, заглавен и систематичен каталози. Правните списания и Държавен вестник се подвързват и остават на трайно съхранение.

През 2017 г. редовно са подреждани информационни витрини и кътове за нова юридическа и друга отраслова литература.

Както и през предходни години, значителна част от работата на членовете на Адвокатския съвет през 2017 г. беше свързана с администриране на правната помощ по реда на ЗПП и в случаите на особени представителства. През изтеклата година в Националния регистър за правна помощ по чл.33 от ЗПП бяха вписани 19 нови адвокати, като към 31.12.2017 г. броят на вписаните адвокати в този регистър е 188, при 179 в края на 2016 година и който брой представлява 66.43% от общия брой на адвокатите в колегията. През 2017 г. от съдилищата, следствието, прокуратурата и дознанието са получени общо 1023 искания за оказване на правна помощ или със 106 искания по-малко от предходната 2016 година. На всички искания, отговарящи на изискванията на ЗПП, е отговорено веднага като са определени адвокати от Колегията за осъществяване на правна помощ.

И през 2017 г. начина на разпределяне на постъпилите до АС искания за определяне на адвокат, е извършвано при спазване на приетите през 2016 г. Вътрешни правила за определяне на адвокати от Великотърновската адвокатска колегия, вписани в Националния регистър за правна помощ за осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП. Така приетите правила са обявени на електронната страница на колегията. Води се и нарочна справка за определените адвокати като особени представители в различните хипотези на ГПК, с цел да е видно на кои адвокати са разпределени постъпили искания от посочения вид.

В дейността на АС при определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ се прилагат стриктно критериите, посочени в раздел ІІ на Вътрешните правила за определяне на адвокати от ВТАК, вписани в НРПП за осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП.

При осъществяване на дейността за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ по постъпили искания от съответно компетентния орган, Адвокатският съвет, в не малко случаи преди да упражни правомощията си за определяне на адвокат, е изпращал писма до съответните съдебни състави с искане за изменение или допълване на акта, с който е допуснато особено процесуално представителство. Категорично е отстоявана позицията, че АС определя адвокат за осъществяване на процесуалното представителство след внасяне на дължимото възнаграждение по сметката на съответния съд или съдебен изпълнител.

АС е извършил и не малка по обем работа по проверка и изразяване на становища по предадените от колегите отчети за извършената от тях правна помощ, подлежаща на заплащане от НБПП. Към 28.12.2017 г. в НБПП бяха изпратени всички постъпили в АС отчети на адвокатите за осъществената от тях работа по ЗПП.

Както ви е известно от 2016 г. колегията ни има сключен договор с фирма ДиУеър ЕООД (dWare) за предоставяне ползването на електронната система LEVENTS, чрез която по електронен път и в реално време са извършва цялостната дейност по допускане, определяне, назначаване и отчитане на правната помощ по реда на ЗПП. Със задоволство можем да кажем, че към настоящия момент с този програмен продукт е възможно осъществяването на дейностите по администриране по ЗПП с всички районни съдилища в съдебния район на ВТОС, със самия Окръжен съд, с Апелативен съд Велико Търново, като за съжаление същата се ползва само от част от разследващите полицаи и от част от частните съдебни изпълнители, с оглед предоставеното им по чл. 430 от ГПК правомощие да допускат правна помощ.

Всички членове на Адвокатския съвет бяха съответно по график ангажирани в процеса по цялостно администриране на правната помощ – разпределяне на постъпили искания и проверяване на отчети.

Във връзка с дейността на АС по ЗПП следва да отчетем огромната по обем и безупречно свършена техническа работа от административния секретар на колегията г-жа Гергана Георгиева, която изпълнява фактически функциите и на обучител за използването на системата LEVENTS.

През изтеклата година за съжаление продължиха да бъдат отправяни от различни съдии устни и неконкретно адресирани забележки, за не достатъчно професионално изпълнение на задълженията на адвокатите защитни и повереници, назначени като такива по реда на ЗПП. Така назначените процесуални представители, съгласно чл. 44, ал. 2 от ЗАдв са задължени в същата степен и като упълномощения адвокат добросъвестно да изпълняват задълженията си за защита правата и интересите на подзащитните в съответствие със закона и Етичния кодекс на адвоката. За адвокати от други адвокатски колегии, по сигнали на съдии или на лицата, на които е била предоставена правна помощ по реда на ЗПП, през миналата 2017 г. има взети решения от НБПП за заличаването им от НРПП. Именно подобни случаи са мотивирали НБПП да издаде указания до адвокатските съвети в страната за организиране на обучение за адвокатите, вписани в НРПП, във връзка с приетите значителни по своята същност изменения и допълнения на НПК и ГПК. Проведеният на 02.12.2017 г. в нашата колегия семинар на тема „Новите промени и изменения в НПК“, осъществен със средства на НБПП и ЦОА, премина при изключителен интерес. Присъствието на участниците в семинара беше напълно ангажирано от лектора - адвокат Даниела Доковска, на която благодарихме за професионално поднесения материал по темата. По наличната в АС информация 41 от адвокатите в нашата колегия, вписани в НРПП, не са взели участие в обучителни семинари, свързани с промените в НПК, което обстоятелство, съгласно указанията на НБПП следва да се съобразява като критерий за квалификация при разпределяне на правната помощ от Адвокатския съвет.

През 2017 г. АС е образувал 32 дисциплинарни преписки, от които 25 са за неизпълнение на задълженията на адвокати по чл. 49 от Закона за адвокатурата и 7 са по жалби на адвокати, граждани и длъжностни лица срещу адвокати с навеждане на доводи за извършени от нарушения по ЗА и Етичния кодекс на адвоката.

По 28 от преписките АС е преценил, че не са налице нарушения по смисъла на ЗА и е прекратил производствата. По една от прекратените преписки през 2016 г., която беше изпратена на ВАдвС по компетентност, решението на АС е потвърдено от ВАС. По 4 от дисциплинарните преписки, са внесени обвинения в Дисциплинарния съд, по повод на които са образувани дисциплинарни дела, производствата по които са приключени с налагане на съответни наказания.

Постоянна задача пред АС беше своевременно, ясно и точно да информира колегите за предстоящи събития, форуми и прояви, които са пряко свързани с упражняването на адвокатската професия. Като най-удачен и същевременно достъпен начин за това се установи изпращането на съобщения до личните имейли, заявени в АС от всеки адвокат. В изпълнение на решението на ОС на адвокатите от колегията, през миналата година беше създадена затворена фейсбук група, чрез администрирането на която също се осъществява информираност за събития, касаещи адвокатите. В процес на разработване е нова интернет страница на колегията, чиято демо версия понастоящем се попълва с необходимите съдържание и информация.

С удовлетворение отчитаме, че през месец декември на 2017 г. погасихме чрез изплащане пълния размер на предоставения безлихвен заем от ВАдвС през 2011 г. в размер на 135 000 лв., с който стана възможно придобиването на собствеността на офиса, в който сега осъществява своята работа администрацията на АС. С това искаме и да изкажем необходимото признание на членовете на адвокатските съвети от предходните два мандата и най-вече на тогавашния председател на АС – адв. Веселка Коева, с чиято активна работа бяха осигурени заемните средства и чрез успешното управление на бюджета на колегията бяха осигурявани необходимите средства за редовното погасяване на заема.

През 2017 г. адвокати от колегията участваха в организираните от ЦОА „Кр. Цончев“ „Дни на адвокатите“ в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ край гр. Варна. В отбора на адвокатите, взел участие в състезанието за решаване на казуси, участваха Маргарита Радославова, Йоана Иванова и Христина Хараламбиева, а техен треньор беше колегата Мирослав Евтимов. Екипът на ЦОА „Кр. Цончев“ е предвидил в своя календар такива „Дни на адвокатите“ да бъдат проведени и през тази година, на същото място, в дните 31.май-3 юни.

И през 2017 г. Адвокатският съвет спази установената традиция от предходни години за организиране честването на Деня на Българската адвокатура.

За пореден път, на 15.12.2017 г. в помещението на колегията пристигна Дядо Коледа, предшестван малко преди това от своето джудже. За нашите деца и внуци беше осигурено запомнящо се за тях Коледно-новогодишно тържество, на което преди Дядо Коледа да раздаде подаръците, те го поздравиха със стихчета, песни и дори музикални изпълнения, за което получиха и заслужена почерпка.

В рамките на станалото традиционно за град Велико Търново културно събитие „Сцена на вековете” на крепостта Царевец, АС закупи 40 билета за оперетата „Цигански барон”, представена на 28 юли 2017 година от МДТ „К. Кисимов”, които бяха предложени на адвокатите, изявили желание да посетят представлението.

Уважаеми колеги, основните задачи в работата на АС през изминалата година бяха свързани с отстояване интересите на колегията и на всички нейни членове, повишаване квалификацията на адвокатите, прецизиране на приема на адвокати, повишаване ефективността от дисциплинарната дейност. За свършеното в посочените области считаме, че с настоящия доклад, сме успели да ви поднесем необходимата информация, която да послужи за коментари и разисквания във връзка с работата на АС през 2017 г.

 

                Председател на АС на ВТАК – адв. Д. Минева

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz