Начало
Общо събрание на ВТАК 2021
Правна помощ
Регионален център за консултиране
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ на адвокати и мл. адвокати от ВТАК
новопостъпила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Общо събрание на ВТАК 2021


ПРОТОКОЛ
№ 3
по чл. 106, ал. 3 от Закона за адвокатурата
на Избирателната комисия
към Великотърновска адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г.

Днес, 24.04.2021 година в 14:15 часа в гр. Велико Търново, на ул. "Цанко Церковски" № 37, ет. 5, офис 11 в офиса на Великотърновска адвокатска колегия, Избирателната комисия към Великотърновска адвокатска колегия, назначена във връзка с провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г. в състав:
Председател: адв. Мирослав Енчев Недев
Членове: 1. Адв. Иван Тихомиров Млъзев
2. адв. Сева Тони Памукчиева
състави настоящия протокол на основание чл. 106, ал. 3 от Закона за адвокатурата, както следва:
Урните с подадените бюлетини бяха разпечатани в присъствието на двамата избрани от общото събрание адвокати, неангажирани с изборите, а именно: адв. Валери Петров Ставрев и адв. Миклош Петров Байчев.
Преброяването се извърши съгласно чл. 106 от Закона за адвокатурата от членовете на избирателните бюра, определени от Адвокатския съвет на колегията, както следва:
Избирателно бюро № 1:
адвокат Григор Иванов Григоров
адвокат Христина Маринчева Хараламбиева - Йорданова
адвокат Таня Христова Карагьозова
Избирателно бюро № 2:
адвокат Стефан Пенчев Николов
адвокат Ивайло Банкова Донев
адвокат Петя Йорданова Ботева
Избирателната комисия, след като разгледа представените от избирателните бюра протоколи с резултатите от преброяване на бюлетините за избор на делегати, констатира следното:
1. Общ брой на гласувалите адвокати за делегати от ВТАК на Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г., както следва: 72 гласували;
2. Брой на действителните бюлетини : 71
3. Брой на недействителните бюлетини: 1
Брой получени действителни гласове за всеки от кандидатите за делегати от ВТАК на Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г., както следва:

Име на кандидата Брой получени гласове „За“
Йордан Цветанова Йорданов 70
Даниела Константинова Минева 55
Иван Вълков Колев 29
Веселка Илиева Коева 66
Дончо Иванов Бораджиев 56
Силвия Дечева Дечева 37
Илиян Боянов Байчев 59
Доброслава Димитрова Керекова 25
Деян Страхилова Попов 58
Борислав Ненчев Недков 13
Пламен Борисов Червенков 13
На основание чл. 106, ал. 3, вр. чл. 107, ал. 1 от Закона за адвокатурата Избирателната комисия взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Обявява за избрани за делегати от Великотърновска адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г. следните кандидати

1. Йордан Цветанов Йорданов с личен № 1600012750 със 70 гласа „За“;
2. Даниела Константинова Минева с личен № 1300008550 с 55 гласа „За“;
3. Веселка Илиева Коева с личен № 1300012550 с 66 гласа „За“;
4. Дончо Иванов Бораджиев с личен № 1400029150 с 56 гласа „За“;
5. Силвия Дечева Дечева с личен № 1800023350 с 37 гласа „За“;
6. Илиян Боянов Байчев с личен № 1900030450 с 59 гласа „За“;
7. Деян Страхилов Попов с личен № 1500007550 с 58 гласа „За“.
Протоколът да бъде обявен на видно място в канцеларията на Адвокатска колегия – Велико Търново, както и в интернет страницата на колегията.

Председател: адв. Мирослав Недев
Членове: 1 адв. Иван Млъзев
2. адв. Сева Памукчиева
 

 

ПРОТОКОЛ
№ 2
от заседание на Избирателната комисия
към Великотърновска адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за общо събрание на адвокатите в страната, които ще се проведат на Редовно общо събрание, насрочено за 24 април 2021 година

Днес, 13.04.2021 година от 16:00 часа в канцеларията на ВТАК, Избирателната комисия проведе заседание в състав:
Председател:
адвокат Мирослав Енчев Недев
Членове:
адвокат Иван Тихомиров Млъзев
адвокат Сева Тони Памукчиева

Адвокат Мирослав Енчев Недев и адвокат Иван Тихомиров Млъзев присъстваха в канцеларията на колегията, а адвокат Сева Тони Памукчиева участва в работата на Избирателната комисия чрез видеоконферентна връзка през Messenger на Facebook.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на Решение за регистриране и обявяване на кандидатите за делегати от Великотърновска адвокатска колегия за Общо събрание на адвокатите в страната, насрочено за 29 и 30 май 2021 г. по реда на постъпване на писмените предложения;
2. Вземане на Решение за изготвяне и одобряване на обрец на бюлетина за избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г.

Избирателната комисия разгледа постъпилите предложения за делегати от Великотърновската адвокатска колегия за общо събрание на адвокатите в страната, както следва:

1. Адв. Йордан Цветанов Йорданов, ЛНА 1600012750
2. Адв. Даниела Константинова Минева, ЛНА 1300008550
3. Адв. Иван Вълков Колев, ЛНА 1000027650
4. Адв. Веселка Илиева Коева, ЛНА 1300012550
5. Адв. Дончо Иванов Бораджиев, ЛНА 1400029150
6. Адв. Силвия Дечева Дечева, ЛНА 1800023350
7. Адв. Илиян Боянов Байчев, ЛНА 1900030450
8. Адв. Доброслава Димитрова Керекова, ЛНА 1500021250
9. Адв. Деян Страхилов Попов, ЛНА 1500007550
10. Адв. Борислав Ненчев Недков, ЛНА 1500024650
11. Адв. Пламен Борисов Червенков, ЛНА 1900000250

По точка 1 от дневния ред след проведените разисквания и разглеждане на постъпилите предложения за делегати от Великотърновската адвокатска колегия за общо събрание на адвокатите в страната Избирателната комисия единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:


Обявява списък с кандидатите за делегати от Великотърновската адвокатска колегия за общо събрание на адвокатите в страната, както следва:

1. Адв. Йордан Цветанов Йорданов, ЛНА 1600012750
2. Адв. Даниела Константинова Минева, ЛНА 1300008550
3. Адв. Иван Вълков Колев, ЛНА 1000027650
4. Адв. Веселка Илиева Коева, ЛНА 1300012550
5. Адв. Дончо Иванов Бораджиев, ЛНА 1400029150
6. Адв. Силвия Дечева Дечева, ЛНА 1800023350
7. Адв. Илиян Боянов Байчев, ЛНА 1900030450
8. Адв. Доброслава Димитрова Керекова, ЛНА 1500021250
9. Адв. Деян Страхилов Попов, ЛНА 1500007550
10. Адв. Борислав Ненчев Недков, ЛНА 1500024650
11. Адв. Пламен Борисов Червенков, ЛНА 1900000250

По точка 2 от дневния ред Бюлетина за избор на делегати от Великотърновската адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г.

Име на кандидата
Адв. Йордан Цветанов Йорданов
Адв. Даниела Константинова Минева
Адв. Иван Вълков Колев
Адв. Веселка Илиева Коева
Адв. Дончо Иванов Бораджиев
Адв. Силвия Дечева Дечева
Адв. Илиян Боянов Байчев
Адв. Доброслава Димитрова Керекова
Адв. Деян Страхилов Попов
Адв. Борислав Ненчев Недков
Адв. Пламен Борисов Червенков

Решенията да бъдат обявени на видно място в канцеларията и на интернет страницата на Адвокатска колегия – Велико Търново.

Заседанието приключи в 17.10 часа.

Председател:адв. Мирослав Недев

Членове: 1 адв. Иван Тихомиров Млъзев 

2. адв. Сева Тони Памукчиева 
 

ПРОТОКОЛ
№ 1
от заседание на Избирателната комисия
към Великотърновска адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати от Великотърновска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29-30 май 2021 година

Днес 12.04.2021 година от 16:00 часа в канцеларията на ВТАК, Избирателната комисия, определена на основание чл. 102, ал. 1 от Закона за адвокатурата проведе заседание в състав:

Председател:
адвокат Мирослав Енчев Недев
Членове:
адвокат Иван Тихомиров Млъзев

адвокат Сева Тони Памукчиева
Адвокат Мирослав Енчев Недев и адвокат Иван Тихомиров Млъзев присъстваха в канцеларията на колегията, а адвокат Сева Тони Памукчиева участва в работата на Избирателната комисия чрез видеоконферентна връзка през Messenger на Facebook.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на процедурни правила за провеждане на избори за делегати от Великотърновска адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 29-30 май 2021 година.

По точка 1 от дневния ред след проведените разисквания, на основание чл. 80 и сл., както и във вр. с чл. 99 и сл. от ЗАдв избирателната комисия единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

І. Приема правила за провеждане на избори за делегати, които ще се проведат на Редовно общо събрание, насрочено за 24 април 2021 година, както следва:
1. Право да гласуват за делегати имат адвокатите, членове на Великотърновска адвокатска колегия.
2. (1) Гласуването е лично или чрез адвокат-пълномощник, вписан в същата адвокатска колегия.
(2) Един адвокат-пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията. Пълномощното се представя от упълномощителя в адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието. Списъкът на упълномощителите и на упълномощените се обявява на мястото на общото събрание.
3. Въз основа на решение на общото събрание, председателят на избирателната комисия обявява начало на гласуването, което следва да се проведе в рамките на определено от общото събрание време.
4. (1) Гласуването ще се извърши в две избирателни бюра.
(2) В първо избирателно бюро право да гласуват имат адвокатите със собствени имена започващи от буква „А-М”. Във второто избирателно бюро право да гласуват имат адвокатите със собствени имена започващи от „Н-Я”.
(3) Гласуването се извършва с бюлетини, съдържащи трите имена на кандидатите, подредени по реда на постъпването на предложенията.
5. (1) След обявяване начало на гласуването, всеки адвокат, който желае да гласува, получава една бюлетина по образец, срещу подпис в нарочен списък, воден от членовете на избирателните бюра.
(2) Получаването на бюлетините ще се осъществява по азбучен ред съгласно чл. 4, ал. 2, с цел избягване на струпвания и спазване на противоепидемичните мерки.
(3) Упълномощените за участие в гласуването адвокати получават и една бюлетина по образец, с която ще гласуват от името на своя упълномощител. Упълномощените адвокати също получават бюлетината от името на своите упълномощители срещу подпис в списъка по ал. 1, воден от членовете на избирателните бюра и съгласно реда за получаване по ал. 2.
(4) За да се гласува „За” избирането на съответния кандидат, в квадратчето пред името му се поставя „Х” или „V”, като всяко друго отбелязване ще води до недействителност на бюлетината.
(5) Действителни са бюлетините, в които са означени необходимият брой или по-малко кандидати за делегати.
6. (1) Изборът е таен. Гласува се, като бюлетината се поставя в непрозрачен плик, който се пуска в прозрачна избирателната кутия.
(2) Пускането на бюлетините в прозрачната избирателната кутия ще се извършва по азбучен ред съгласно чл. 4, ал. 2. За всяка буква ще се определи подходящо време за пускане на бюлетините в прозрачната избирателна кутия с цел избягване на струпвания и спазване на противоепидемичните мерки.
(3) Избирателните бюра ще осъществяват контрол при спазване на поредността при гласуване и на противоепидемичните мерки.
(4) За да удостовери гласуването, всеки гласувал адвокат се подписва в съответния нарочен списък, воден от избирателните бюра съгласно чл. 4, ал. 2.
7. (1) След приключване на избора, избирателната комисия разпечатва избирателните кутии в присъствието на двама членове на адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес и избрани предварително от общото събрание.
(2) Преброяването на бюлетините е публично и се извършва от избирателните бюра, които съставят протоколи по образец, неразделна част от настоящите правила.
8. (1) Въз основа на протоколите, съставени от избирателните бюра, за резултатите от избора избирателната комисия съставя протокол в два екземпляра, в който се обявяват окончателните резултати.
(2) В протокола се вписват: общият брой на гласувалите, на действителните и недействителните бюлетини; бюлетините, подадени поименно за всеки кандидат, както и броят на гласовете, с които са избрани. Протоколът се подписва от председателя и членовете на избирателната комисия, след което с нарочно решение избирателната комисия се произнася за резултата от избора. Решението и протоколът се обявяват на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.
(3) Решението на избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора, подлежи на обжалване по реда на чл. 106, ал. 4 във вр. с чл. 7 от ЗАдв. в 7-дневен срок от обявяването му.
(4) Бюлетините, пълномощните и другите книжа се подреждат и запечатват в избирателните кутии. Те се съхраняват до влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за резултата от избора, и се унищожават с решение на адвокатския съвет.
(5) Протоколите на избирателната комисия и избирателното бюро се пазят 5 години от деня на избора.
9. Избрани са кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини.

Протоколът да бъде обявен на видно място в канцеларията и на интернет сайта на Адвокатска колегия – Велико Търново.

Председател:
адвокат Мирослав Енчев Недев
Членове:
адвокат Иван Тихомиров Млъзев

адвокат Сева Тони Памукчиева


ДО

ВСИЧКИ АДВОКАТИ

ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

       УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

       Както е известно, в брой № 19 от 05.03.2021 г. на Държавен вестник е публикувана покана за свикване на Общо събрание на Великотърновската адвокатска колегия на 24.04.2021г. в 8:30 ч. в Главната зала на Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ – Велико Търново. При следния дневен ред: 

1.       Разглеждане отчета за дейността на Адвокатския съвет през 2020 г и вземане на решения по него;

2.       Разглеждане доклада на Контролния съвет за дейността му през 2020 г;

3.       Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд за дейността му през 2020 г;

4.       Приемане бюджет на колегията за финансовата 2021 г;

5.       Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната за 2021 г.

На съвместно неприсъствено заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд, проведено на 19.11.2020 г. и на основание чл. 101 във вр с чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата, е определена избирателна комисия, която да извърши подготовката и да проведе избора на делегати от Адвокатската колегия Велико Търново при провеждането на редовното Общо събрание на адвокатите от страната през 2021 г., в следния състав:

Председател:

адвокат Мирослав Енчев Недев

Членове:

адвокат Иван Тихомиров Млъзев

адвокат Сева Тони Памукчиева

       В това ни качество, Ви напомняме, че съгласно чл.99, ал.3 от ЗАдв., всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до избирателната комисия кандидатурите за делегати до 14 дни преди датата на Общото събрание на адвокатската колегия.

Председател:

адвокат Мирослав Енчев Недев

Членове:

адвокат Иван Тихомиров Млъзев

адвокат Сева Тони Памукчиева

ПОКАНА

На основание чл. 81 от Закона за адвокатурата, във вр. с §7 от ПЗР към ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, и чл. 82 от Закона за адвокатурата, Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Велико Търново свиква редовно Общо събрание на Адвокатска колегия Велико Търново на 24 април 2021 година (събота), от 08.30 часа в главната зала на Двореца на културата и спорта ,,Васил Левски"- Велико Търново, при следния дневен ред:

1. Разглеждане отчета за дейността на Адвокатския съвет през 2020 година и вземане на решения по него.

2. Разглеждане доклада на Контролния съвет за дейността му през 2020 г.

3. Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд за дейността му през 2020 г.

4. Приемане бюджет на колегията за финансовата 2021 година.

5. Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната за 2021 г.

 

Решение № 6, прието по Протокол № 18/17.12.2020 г. на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Велико Търново:

            На основание § 7 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г.) и Решение № 855/25.11.2020 г. на МС, отменя Решение № 10 по Протокол № 15/19.11.2020 г. на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Велико Търново, с което е насрочено за 30.01.2021 г. провеждане на Общо събрание на адвокатите от колегията.

          Решение от 19.11.2020 г., прието на проведеното съвместно заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия Велико Търново:

На основание чл. 101, във вр. с чл. 99, ал.2 от ЗАдв., определя избирателна комисия, която да извърши подготовката и да проведе избора на делегати от Адвокатска колегия – Велико Търново при провеждането на редовното Общо събрание на адвокатите от страната през 2021 г., който избор ще бъде предмет на дневния ред на редовното Общо събрание на колегията за 2021 година, в следния състав:

Председател: адвокат Мирослав Енчев Недев

Членове: адвокат Иван Тихомиров Млъзев

    адвокат Сева Тони Памукчиева

Резервни членове: адвокат Христина Маринчева Хараламбиева - Йорданова

                    адвокат Емилия Колева Енчева - Тодорова

                    адвокат Слав Красимиров Личев.

 

ПОКАНА

На основание чл. 81 и чл. 82 от Закона за адвокатурата, Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Велико Търново свиква редовно Общо събрание на Великотърновска адвокатска колегия на 30 януари 2021 година (събота) от 8.30 часа в голямата зала на Община Велико Търново, при следния дневен ред:

1. Разглеждане отчета за дейността на Адвокатския съвет през отчетната 2020 година и вземане на решения по него.

2. Разглеждане доклада на Контролния съвет за дейността му през 2020 г.

3. Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд за дейността му през 2020 г.

4. Приемане на бюджета на колегията за финансовата 2021 година.

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz