Начало
Общо събрание на ВТАК 2021
Правна помощ
Регионален център за консултиране
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ на адвокати и мл. адвокати от ВТАК
новопостъпила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Регионален център за консултиране


РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
гр. Велико Търново, ул. ”Цанко Церковски” № 39, офис № 106, телефон: 062603064, e-mail: rck-vtak@abv.bg
приемно време: всеки работен вторник и четвъртък на седмицата от 14.00 часа до 17.00 часа

РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ е създаден с цел осигуряване на безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от Великотърновска област, чрез ползване услугите на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ от Великотърновска адвокатска колегия.
РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ предоставя безплатна правна помощ на всяко физическо лице, чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност, което се удостоверява чрез представяне на:
• Удостоверение от НОИ за размера на пенсията /за пенсионери/;
• Служебна бележка от Бюро по труда и Удостоверение от НОИ за размера на паричното обезщетение / за безработни лица/;
• Служебна бележка от работодател за месечния доход или копие от трудов или граждански договор /за работещи лица/;
• Заповед или Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето, че получава или отговаря на условията за получаване на социални помощи по чл.9 или чл.10 от ППЗСП;
• Заповед или Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето, че получава или отговаря на условията за получаване на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5/16.05.2008г. за отпускане на целева помощ за отопление;
• Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето и /или Договор за настаняването на лицето в специализирана институция за предоставяне на социални услуги или ползване на социална услуга – резидентен тип, или социална услуга – звено „Майка и бебе” /съгласно чл.36, ал.2, т.4, 5, 6, 7 и ал.3 от ППЗСП/;
• Съдебно решение за настаняване на дете по Закона за закрила на детето;
• Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” или друг документ удостоверяващ, че се касае за дете в риск или че детето е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
• Документ от учебно заведение, в което учи детето, когато се касае за издръжка / по реда на чл.144 от СК/;
• За лица, жертви на престъпление – документ от разследващ орган, от медицинска институция, от приют или център за временно настаняване, закрила и помощ на лицето;
• Документ, че лицето е настанено в център за бежанци;
• Документ, че лицето е настанено в специален дом за временно настаняване, документ за наложена принудителна административна мярка по реда на ЗЧРБ;
• Съдебно решение или друг документ, относно предоставяне на статут или отнемане на статут на лица по Закона за убежището и бежанците.
 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz