Начало
Общо събрание на ВТАК 2021
Правна помощ
Регионален център за консултиране
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ на адвокати и мл. адвокати от ВТАК
новопостъпила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | План за обучение по ЗМИП


ПЛАН

ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НА АДВОКАТИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ

в AДВОКАТСКА КОЛЕГИЯгр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО за 2019 година

 

I. Въвеждащо обучение

 

1. Обръщение към адвокатите от Адвокатска колегия Велико Търново за запознаване с мотивите и основното съдържание на директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и със Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ бр. 27/27.03.2018 г.) и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г. (обн. ДВ бр. 3/0801.2019 г.), както и за съобразяване на дейността им като адвокати по Закона за адвокатурата, с посочените нормативни актове.

        2. Действията по т.І-1 се осъществяват чрез изпращане на писма на електронните адреси на адвокатите, за което се съставя протокол.

 

        ІІ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

 

1. Уведомяване на адвокатите от Адвокатска колегия Велико Търново за постъпили в канцеларията на колегията задължителни указания на контролните органи, на които са възложени функции по прилагането на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, както и за друга постъпила от тези органи информация.

2. Информиране на адвокатите от Адвокатска колегия Велико Търново за изготвените от Висшия адвокатски съвет на основание чл. 101, ал. 4 от ЗМИП единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, които ще се прилагат за адвокатите от страната.

3. Уведомяване на адвокатите от Адвокатска колегия Велико Търново, че приетите от Висшия адвокатски съвет единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари са утвърдени от директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност", с указание, че съгласно чл. 102, ал. 6 от ЗМИП са станали задължителни за прилагане от адвокатите.

4. Организиране на обучителен семинар за адвокатите от Адвокатска колегия Велико Търново на тема „Специфични мерки за превенция, които следва да се предприемат от адвокати, адвокатски дружества и адвокатски сдружения съгласно ЗМИП, ППЗМИП и разработените от Висшия адвокатски съвет единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари“, за провеждането на който членовете на АК – гр. Велико Търново ще бъдат уведомени предварително най-малко 7 дни преди провеждането му.

5. Дейностите по този раздел, свързани с уведомяване на адвокатите се осъществяват чрез изпращане на писма на електронните адреси на адвокатите, за което се съставя протокол.

6. Организирането и участието на адвокатите в обучителния семинар се удостоверява със съставяне на списък, съдържащ темата, дата на провеждане, имената и подписите на присъствалите адвокати.

Този план за въвеждащо и продължаващо обучение е изготвен на основание чл. 101, ал. 11 и от ЗМИП и чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, във вр. с чл. 4, т. 27 от ЗМИП и е приет с Решение на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Велико Търново по Протокол от 13.02.2019 година.

град Велико Търново,

13 февруари, 2019 г.

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz