Начало
Общо събрание на ВТАК 2021
Правна помощ
Регионален център за консултиране
Списъци по ЗПП
Органи
Правила за отпускане на помощ на адвокати и мл. адвокати от ВТАК
новопостъпила литература в библиотеката
План за обучение по ЗМИП
Решения
Вписани адвокати
Списък на адвокатските сътрудници при ВТАК
Интернет връзки
За контакти
Банкова сметка на Адвокатска колегия - Велико Търново
English
галерия
<< Начало | Правила за отпускане на помощ на адвокати и мл. адвокати от ВТАК


ПРАВИЛА
за определяне на критериите и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на адвокатите и младшите адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново за една календарна година от "Фонд за набиране на средства за финансово подпомагане на адвокатите и младши адвокатите от колегията"
(изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.)
Раздел I.
Общи положения
Чл.1.(1) (нова от 20 юни 2019 г.) Тези правила уреждат критериите и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново за една календарна година от предвидените във „Фонд за набиране на средства за финансово подпомагане на адвокатите и младши адвокатите от колегията“.
(2) (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия - Велико Търново определя на годишното си събрание, за всяка финансова година, във „Фонд за набиране на средства за финансово подпомагане на адвокатите и младши адвокатите от колегията", които се набират от:
- вноски от адвокатите и младшите адвокати, членове на колегията, в размер определен от Общото събрание Адвокатска колегия - Велико Търново;
- доброволни дарения;
- от други източници, по решение на Общото събрание на колегията.
(3) (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Средствата се набират по специално създадена банкова сметка с титуляр Адвокатска колегия - Велико Търново и се изразходват съгласно настоящите правила.
Чл.2.(1) (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Право на еднократна финансова помощ от „Фонд за набиране на средства за финансово подпомагане на адвокатите и младши адвокатите от колегията“ на Адвокатска колегия - Велико Търново имат адвокатите и младшите адвокати, членове на колегията:
1. които се нуждаят от финансова средства за лечение на тежки здравословни състояния в случаите, когато те сами не могат или са сериозно затруднени да заплатят лечението си;
2. изпаднали в трудни житейски ситуации в следствие на бедствия и аварии;
3. на които им се е родило или са осиновили дете през календарната година.
(2) Еднократна финансова помощ се предоставя в български лева по банковата сметка, посочена от заявителя.
(3) (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) При заявено желание от страна на заявителя, финансовата помощ може да бъде предоставена и чрез освобождаване от задължението за заплащане на месечните адвокатски вноски към Адвокатска колегия - Велико Търново за определен период.
(4) (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Нямат право да получават финансова помощ адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново с наложено дисциплинарно наказание "лишаване от право да упражняват адвокатска професия" за срока на изтърпяване на наказанието, както и адвокатите, които не са изпълнили задължението си по внасяне на дължимите вноски по Фонда.
Раздел IІ.
Отпускане на еднократна помощ на адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново за тежки здравословни състояния.
(изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.)
Чл.3.(1) Помощите за тежки здравословни състояния са следните:
1. Еднократна помощ за медицинска интервенция, извършена в рамките на календарната година, която не се заплаща от НЗОК;
2. Еднократна помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства, помощни медицински средства и консумативи за лица с увреждания, които не се заплащат от НЗОК;
3. Други скъпоструващи разходи във връзка с лечението, които не се заплащат от НЗОК;
Чл.4.(1) Право на помощ за тежки здравословни състояния имат адвокатите и младшите адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново, които страдат от тежко заболяване, лечението на което не могат или са сериозно затруднени да заплатят сами.
(2) (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Помощите за тежки заболявания се предоставят по искане на болното лице - адвокат или младши адвокат от Адвокатска колегия - Велико Търново, член на неговото семейство или от упълномощен от тях адвокат или младши адвокат от Адвокатска колегия - Велико Търново, с изрично писмено пълномощно.
Чл.5.(1) Необходими документи за отпускане на исканата помощ:
1. (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Заявление до Адвокатския съвет към Адвокатска колегия - Велико Търново. Заявлението следва да съдържа: трите имена на заявителя - лицето, за което се иска финансовата помощ, трите имена на пълномощника, диагноза на заболяването с кратко разяснение, какво представлява то; какви лекарства, помощни медицински средства и консумативи желае да закупи болното лице и на каква цена са те, разходи на значителна стойност, които болният е направил във връзка с лечението, банкова сметка по която да бъде преведена помощта, приложени документите, изброени в настоящата алинея: от т. 2 до т. 4 и др. както и документи по чл. 5, ал. 2 от настоящите правила;
2. Документи, доказващи заболяването (Епикриза, Експертно решение от ТЕЛК /РЕЛК/ и др.);
3. Рецепта, издадена от лекуващия лекар;
4. Документи, доказващи направени разходи за лечение, за лекарства, помощни медицински средства и консумативи;
(2) При необходимост се изискват и представят и други документи.
Раздел IІІ.
Отпускане на еднократна финансова помощ на адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново, изпаднали в трудни житейски ситуации вследствие на бедствия, инциденти и аварии.
(изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.)

Чл.6. (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) На адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново, изпаднали в трудни житейски ситуации вследствие на бедствия, инциденти и аварии се предоставя еднократна финансова помощ:
1. За осигуряване на временно жилище;
2. За закупуване на вещи от първа необходимост.
Чл.7. (1) (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Финансовата помощ се отпуска по искане на лицето, адвокат или младши адвокат от Адвокатска колегия - Велико Търново, изпаднало в трудна житейска ситуация вследствие на бедствие, инцидент и авария.
(2) Необходими документи за отпускане на исканата помощ:
1. (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Заявление до Адвокатския съвет към Адвокатска колегия - Велико Търново. Заявлението следва да съдържа: трите имена на заявителя, кратко описание на фактите довели до необходимостта от финансова помощ, банкова сметка, по която да бъде преведена помощта, приложени документите, изброени в настоящата алинея: от т. 2 и т. 3 както и др. документи по чл. 7, ал. 3 от настоящите правила;
2. Документ, удостоверяващ наличие на авария или инцидент, констатирани от компетентен административен орган;
3. Декларация за доходите и имуществото на лицето, изпаднало в трудна житейска ситуация.
(3) При необходимост се изискват и представят и други документи.

Раздел IV.
Отпускане на еднократна финансова помощ на адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново, на които им се е родило или са осиновили дете през календарната година.
(изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.)
Чл.8. (1) (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) На адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново, на които им се е родило или са осиновили дете през календарната година се отпуска еднократна финансова помощ при наличие на средства в „Фонд за набиране на средства за финансово подпомагане на адвокатите и младши адвокатите от колегията“ на Адвокатска колегия - Велико Търново във " Фонд за набиране на средства за финансово подпомагане на адвокатите и младши адвокатите от колегията" в края на годината.
(2) (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Финансовата помощ се отпуска по искане на лицето, адвокат или младши адвокат от Адвокатска колегия - Велико Търново, на когото му се е родило или е осиновил дете през календарната година.
(3) Необходими документи за отпускане на исканата помощ:
1. (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Заявление до Адвокатския съвет към Адвокатска колегия - Велико Търново. Заявлението следва да съдържа: трите имена на заявителя, трите имена на детето за което се иска помощта, банкова сметка по която да бъде преведена помощта;
2. Удостоверение от акта за раждане на детето.
(4) При необходимост се изискват и представят и други документи.
(5) За съответната година Адвокатският съвет определя еднакъв размер на помощта за всички деца, за които се предоставя такава.

Раздел V.
Ред за разглеждане на заявленията за предоставяне на еднократна финансова помощ на нуждаещите се адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново от " Фонд за набиране на средства за финансово подпомагане на адвокатите и младши адвокатите от колегията".
(изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.)
Чл.9. (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Заявленията за предоставяне на еднократна финансова помощ на нуждаещите се адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново се приемат в канцеларията на колегията и се разглеждат от Адвокатския съвет към колегията.
Чл.10.(1) Заявленията за предоставяне на финансова помощ за лечение на тежки здравословни състояния и за предоставяне на финансова помощ на изпаднали в трудни житейски ситуации адвокати и младши адвокати,вследствие на бедствия и аварии, се разглеждат на заседанието на Адвокатския съвет, следващо датата на завеждането им в канцеларията на колегията.
(2) При фактическа сложност Адвокатският съвет може да сформира комисия от трима души, която да подготви писмено становище по случая най-късно до следващото заседание на Адвокатския съвет.
Чл.11. (изм. на 20 юни 2019 г. от АС в съответствие с Решение на ОС на АК-ВТ от 27.01.2018 г.) Всички заявленията за отпускане на еднократна финансова помощ на адвокати и младши адвокати от Адвокатска колегия - Велико Търново, на които им се е родило или са осиновили дете през календарната година се разглеждат на последното за годината заседание на Адвокатския съвет.
Чл.12.(1). Когато заявленията за получаване на финансова помощ не отговарят на изискванията на настоящите правила, Адвокатският съвет уведомява заявителя писмено и му дава подходящ срок за изправяне на нередовностите. Когато нередовностите не бъдат изправени в дадения срок, Адвокатският съвет оставя заявлението без разглеждане.
(2) Заявленията за предоставяне на финансова помощ, отговарящи на изискванията на настоящите правила се разглеждат от Адвокатския съвет в сроковете по чл. 10 и чл. 11 от тези правила, като съветът взема предвид и писмените становища по чл. 10, ал. 2, когато има подготвени такива.
(3) Адвокатският съвет се произнася с мотивирано решение по всяко допуснато за разглеждане заявление.
(4) Когато приеме, че заявлението е основателно, Адвокатският съвет определя конкретния размер на финансовата помощ, която се предоставя, а също така и начина, по който тя да бъде предоставена.
(5) При предоставена помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства, помощни медицински средства и консумативи за лица с увреждания, лицето получило помощта е длъжно да представи в канцеларията на колегията документ, с който да удостовери, че ги е закупило в срок, определен с решението на Адвокатския съвет за отпускане на помощта.
(6) За решенията на Адвокатския съвет по заявленията за предоставяне на финансова помощ, както и за отказът да бъде допуснати до разглеждане заявленията за предоставяне на финансова помощ, заявителите се уведомяват писмено.
Чл.13.(1) След влизане в сила на решенията на Адвокатския съвет за предоставяне на финансовата помощ, сумите се превеждат по банковите сметки, посочени от заявителите.
(2) Когато е заявено желание от страна на заявителя, размерът на одобрената финансова помощ се приспада от задължението за заплащане на месечните адвокатски вноски към Адвокатска колегия - Велико Търново за определения в решението на Адвокатския съвет период.
Настоящите правила са приети на основание чл. 89, т.2 от Закона за адвокатурата, на заседание на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия - Велико Търново, проведено на 19 април 2017 г., изменени на заседание на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия - Велико Търново, проведено на 20 юни 2019 г. в съответствие с решение на Общото събрание на Адвокатска колегия - Велико Търново от 27.01.2018 г.

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Велико Търново | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz